PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov
9. decembra 2019

PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov národného systému certifikácie lesov

Cieľom v poradí tretej revízie Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS) je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému.

Na základe požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC je potrebné normatívne dokumenty národných lesných certifikačných schém preskúmať v pravidelných intervaloch. Aktuálna verzia SFCS bola uznaná medzinárodnou Radou PEFC 14.1.2016 na obdobie 5 rokov. 

Rozsah a časový harmonogram revízie je rozpracovaný v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS, ktorý schválila Rada PEFC Slovensko. 

Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácii. 

Nominácie za členov technickej komisie s uvedením ich odborného zamerania alebo predmetu záujmu a pripomienky k rozsahu a procesu revízie dokumentov SFCS môžete zasielať do 29. februára 2020 písomne alebo elektronicky:

PEFC Slovensko
T. G. Masaryka 24
 960 01 Zvolen

Tel: 045 5206 444
Fax: 045 5206 050
www.pefc.sk
info@pefc.sk

Informácie o postupoch revízie 


Prihláste sa na

odber newsletteru