PEFC Forest Forum 2024
30. mája 2024

PEFC Forest Forum 2024

V dňoch 13.-16.5. 2024 sa v Paríži konalo stretnutie členov a záujmových skupín PEFC Forest Forum 2024 a 30. valné zhromaždenie Rady PEFC.

V rámci celotýždňového stretnutia členov PEFC sa uskutočnilo niekoľko tematicky zameraných stretnutí, ktorých cieľom bolo predstaviť aktuálne informácie v oblastiach, ktoré sa v súčasnosti riešia na globálnej úrovni:

 • PEFC a EUDR
 • PEFC a riadenie dát
 • PEFC a RED II
 • PEFC a uhlík
 • Globálne požiadavky na certifikačné orgány certifikujúce hospodárenie v lesoch

PEFC a EUDR

Nové nariadenie EÚ o odlesňovaní – EUDR (Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2023/1115 z 31. mája 2023 o sprístupnení určitých komodít a výrobkov spojených s odlesňovaním a degradáciou lesov na trhu Únie a o ich vývoze z Únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 995/2010) vyžaduje prispôsobenie aktuálnej dokumentácie PEFC na úrovni obhospodarovania lesov (TUOL) ako aj COC. Cieľom zosúladenie požiadaviek globálnych metaštandardov ako i národných schém s EUDR je zabezpečiť, aby PEFC certifikované subjektu mohli i naďalej využívať schému PEFC a zároveň spĺňali požiadavky EUDR. 

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Pri TOUL je dôležité revidovať globálny štandard PEFC ST 1003 Sustainable Forest Management, ktorého revíziu riadi pracovná skupina pre TUOL, a výsledkom ktorej je návrh zmien týkajúcich sa najmä definícií uvedených v EUDR v súvislosti s odlesňovaním, degradáciou lesov, zmien lesnej pôdy na iné poľnohospodárske, resp. nepoľnohospodárske využitie. Väčšinu definícií PEFC priamo preberá z EUDR, pre iné sa ponecháva ich úprava na národné riadiace orgány tak, aby sa zabezpečil súlad s národnou legislatívou. Aktuálne je pracovný návrh globálneho štandardu postúpený na verejné konzultácie, jeho publikovanie sa predpokladá  poslednom štvrťroku 2024. V medzinárodnom štandarde sa celkovo urobilo 40 zmien, až 19 z nich sa týka priamo zmien definícií súvisiacich s odlesňovaním a degradáciou lesov. 


Spotrebiteľský reťazec

K PEFC COC ST (PEFC ST 2002 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products) bol pracovnou skupinou pre COC vypracovaný návrh dodatočnej prílohy štandardu (PEFC EUDR DDS modul). Vo verejných konzultáciách bolo k návrhu prijatých viac ako 700 pripomienok. Pre zvýšenie informovanosti PEFC zorganizoval 4 online webináre v novému modulu. Nový modul bude v PEFC COC ST nahrádzať aktuálnu kapitolu 7 a prílohu 1 (PEFC DDS). Používanie novej prílohy bude možné iba pre PEFC COC certifikované spoločnosti a spoločnosti si budú môcť vybrať, podľa ktorého DDS (pôvodného alebo EUDR) budú postupovať (podľa potreby smerovania dodávok na EÚ trh alebo mimo neho) pre nimi definované výrobkové skupiny. Revidovaný štandard bude predložený na schválenie Rade riaditeľov PEFC v júni 2024. Následne sa bude hlasovať na globálnej úrovni a zabezpečia sa školenia a akreditácie podľa nových požiadaviek.


PEFC a riadenie dát

V súvislosti so zavedením PEFC EUDR DDS bude potrebné zabezpečiť možnosť registrovať nové údaje, ako napr. nové kategórie surovín a PEFC vyhlásení. Držitelia PEFC COC certifikátov budú musieť registrovať údaje o EUDR výrobkových skupinách, názve drevín, PEFC EUDR vyhláseniach a pod. Pre operátorov a veľkých obchodníkov EUDR uvádza presný zoznam informácií, ktoré sa majú uvádzať na vyhláseniach DDS, keďže tieto informácie musia sprevádzať dodávky v dodávateľskom reťazci. Registrovanie týchto údajov bude PEFC ponechávať na samotné spoločnosti. PEFC rokuje s niekoľkými IT firmami o možnosti aktualizácie medzinárodnej databázy a hľadaní riešení pre PEFC certifikované firmy pri evidencii ich údajov. Rovnako sa hľadajú riešenia na prepojenia s národnými databázami PEFC NRO, ktoré vedú samostatnú evidenciu obhospodarovateľov lesov na národnej úrovni.

PEFC a RED II

Smernica RED II o obnoviteľnej energii (EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (RED II) stanovuje spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov (OZ), záväzný cieľ EÚ pre celkový podiel energie z OZ na hrubej konečnej energetickej spotrebe v roku 2030, pravidlá týkajúce sa finančnej podpory pre elektrinu z OZ, využívania energie z OZ v odvetviach vykurovania a chladenia, potvrdení o pôvode a pod. Smernicou sa taktiež stanovujú kritériá udržateľnosti a úspor emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny a palivá z biomasy. 

PEFC je v súčasnosti v procese uznávania Európskou komisiou ako jeden z dobrovoľných systémov, ktoré môžu organizácie použiť na vydávanie vyhlásení o súlade s RED II. Schéma bola vždy po pripomienkach EK prepracovaná a doplnená a zaslaná opätovne do ďalšieho kola posudzovania. V súčasnosti EK posudzuje schému PEFC v štvrtom kole. Navrhovaná PEFC schéma zahŕňa lesný lignocelulózový materiál, vrátane zvyškov a odpadu a palivá z biomasy vyrobené z týchto surovín.

Na účel preukazovania pôvodu biomasy PEFC vyvinul sériu troch štandardov PEFC ST 5000:

 • PEFC ST 5002, Dodatočné požiadavky pre organizácie nakupujúce lesnú biomasu – RED II
 • PEFC ST 5003, Dodatočné požiadavky na certifikačné orgány poskytujúce certifikáciu podľa PEFC ST 5002 – RED II
 • PEFC ST 5004, Požiadavky na vypracovanie hodnotenia rizika úrovne A a jeho uznávanie PEFC, podľa článku 29 ods. 6a a ods. 7a smernice RED II

PEFC ST 5002 umožní organizáciám, ktoré nakupujú lignocelulózový materiál, používať certifikačnú schému PEFC na preukázanie zhody s RED II. Vychádza zo štandardu spotrebiteľského reťazca PEFC, aby sa organizáciám uľahčila integrácia požiadaviek RED II do procesov a auditov spotrebiteľského reťazca. Budúce organizácie s certifikáciou PEFC RED II už budú musieť byť držiteľmi certifikátu spotrebiteľského reťazca PEFC (alebo ho získať v rovnakom čase ako certifikáciu RED II).

PEFC ST 5003 zahŕňa požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce audity podľa ST 5002. Tento štandard umožní certifikačným orgánom notifikovaným v spotrebiteľskom reťazci PEFC rozšíriť ich notifikáciu na vykonávanie certifikácie PEFC RED II. Audity PEFC RED II sa budú riadiť požiadavkami PEFC ST 2003 s ďalšími prvkami, ako sú požiadavky na audit rezíduí, odpadov a emisií skleníkových plynov. ST 5003 obsahuje aj dodatočné akreditačné požiadavky.

PEFC ST 5004 stanovuje požiadavky na hodnotenie rizika v krajine alebo na regionálnej úrovni podľa kritérií udržateľnosti RED II, ktoré vykonáva nezávislá a kompetentná odborná zainteresovaná strana alebo záujmové skupiny v danej krajine, a uznávanie týchto hodnotení rizík zo strany PEFC.

Technicky možno súbor noriem implementovať na dobrovoľnej báze ako nadstavbu k PEFC COC certifikácii. Kvôli posudzovaniu každej spoločnosti osobitne nemôžu byť nové štandardy použité pre viacmiestne organizácie a organizácie musia pri fyzickej separácií kalkulovať samostatne objemy surovín podľa kategórii RED II. Organizácia musí mať naviac zavedenú kalkuláciu skleníkových plynov. Akreditácia certifikačných orgánov je založená na produktovej certifikácii ISO/IEC 17056 a audítori musia mať školenia týkajúce sa RED II, bilancie surovín a kalkulácie skleníkových plynov.

Po chválení schémy EK musí PEFC vykonávať pravidelne hodnotenie schémy a viesť požadované informácie vo svojom registračnom systéme. V tejto súvislosti PEFC realizuje pilotný projekt, na ktorom participujú 2 spoločnosti z Francúzska a po jednej z Portugalska a Rakúska. 

PEFC a uhlík

Prístup k problematike uhlíka a ostatných ekosystémových služieb nie je v rámci PEFC  koordinovaný. NRO niektorých členov si vytvorili vlastné dobrovoľné schémy pre obchodovanie s uhlíkom (Taliansko, USA, Kanada - SFI), pomáhajú plniť legislatívne požiadavky (Južná Afrika), alebo integrujú problematiku uhlíka do štandardov TUOL (SFI, PAFC - Afrika). Na stránke PEFC sa nachádza informačná kalkulačka na výpočet uhlíka v rôznych výrobkoch z dreva. 

V každom prípade je potrebné vypracovať štúdiu pre celú organizáciu PEFC. Pracovná skupina pre uhlík má za cieľ preukázať, akú úlohu má zohrávať certifikácia PEFC pri zvyšovaní sekvestrácie uhlíka, zamedzení emisii a aký je príspevok k zmierneniu klimatických zmien. Zároveň je potrebné umožniť certifikovaným subjektom využívať výhody, ktoré vyplývajú z uhlíkovej hodnoty z lesa a produktov s certifikátom PEFC. 


Globálne požiadavky na certifikačné orgány certifikujúce hospodárenie v lesoch

Prípravy aktuálnej verzie globálneho štandardu, ktorý by obsahoval jednotné požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu TUOL začali v roku 2018. Pracovnú skupinu tvorí 20 členov a 3 pozorovatelia z NRO. V prvom kole konzultácií bolo prijatých takmer 900 pripomienok, v druhom viac ako 400. Rada riaditeľov odporučila dokument na hlasovanie v apríli 2023 a schvaľovanie je pripravené na aktuálnom 30. valnom zhromaždení. 

Dokument kopíruje štruktúru ISOIEC 17021 (systémovú certifikáciu), s možnosťou použiť ho aj pre schémy založené na produktovej certifikácii (ISO/IEC 17065). Metaštandard definuje minimálne povinné požiadavky pre kritéria hodnotenia rizika, výpočet a určenie času auditu a veľkosť vzorky v rámci skupiny. Ich konkrétne hodnoty sa stanovia na národnej úrovni. Štandard okrem toho špecifikuje požiadavky na vzdelanie, pracovné skúsenosti, školenia a kompetencie audítorov a zjednocuje štruktúru informácií uvedených na certifikáte. V oblasti konzultácií so záujmovými skupinami sa vyžaduje, aby certifikačný orgán preveril efektívnosť identifikovania záujmových skupín držiteľom certifikátu, zabezpečil verejné oznámenie vykonania auditu min 30 dní pred auditom, bol v kontakte s dotknutými záujmovými skupinami počas auditu a získal prípadne ich spätnú väzbu a zahrnul zhrnutie procesu zapojenia dotknutých záujmových skupín do správy z auditu. Pri preskúmaní žiadosti sa musí prekontrolovať, či bol žiadateľ v minulosti zapojený do korupčných praktík. Za presne definovaných podmienok sa umožňuje audit na diaľku. Certifikačný orgán vydáva jeden certifikát pre celú skupinu, v ktorom odkazuje na PEFC uznanú národnú databázu, kde sú k dispozícii informácie o členoch skupiny.


Valné zhromaždenie

30. valné zhromaždenie PEFC sa konalo 15.5.2024 s nasledovným programom:

 1. Schválenie zápisnice z 29. VZ Rady PEFC
 2. Aktuálne informácie z Rady PEFC
 3. Financie PEFC - účtovná uzávierka k 31. decembru 2023
 4. Nový PEFC štandard  - PEFC ST 1004:2024 Requirements for certification bodies providing sustainable forest management certification
 5. Voľby členov Rady riaditeľov PEFC
 6. Rôzne
 7. Dátum a miesto ďalšieho valného zhromaždenia
 • Generálny sekretár PEFC sa vo svojom príhovore zameral na zhodnotenie činností jednotlivých oddelení PEFC sekretariátu a napĺňanie stratégie. Zameral sa na zhodnotenie práce pracovnej skupiny pre EUDR a RED II. Hlavné výsledky za rok 2023 budú uvedené vo Výročnej správe PEFC 2023. Zároveň vyzdvihol 25 ročný prínos organizácie k podporu TUOL. V roku 2000 PEFC tvorilo 14 národných členov, dnes, po 25. rokoch je to 56 členov.
 • Členovia schválili nový štandard PEFC ST 1004:2024 Requirements for certification bodies providing sustainable forest management certification
 • Členovia schválili Gustava Andresa Zuritu z Argentíny za člena Rady riaditeľov PEFC za skupiny ENGO. Dr Gustavo Zurita je aktívnym členom mimovládnej organizácie „Centre for the Atlantic Forest Research“ (CEIBA), výskumný pracovník na v National Council of Scientific and Technical Research of Argentina a profesor na  School of Forestry of the National University of Misiones. Činnosť Dr. Zurita sa zameriava na ochranu biodiverzity a využívanie pôdy v subtropických lesoch so zameraním na dopady lesného hospodárstva na živočíchy a ekosystémové procesy.

Prihláste sa na

odber newsletteru