Novým riadnym členom PEFC Slovensko sú Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.
10. júna 2024

Novým riadnym členom PEFC Slovensko sú Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.

Dňa 7.6.2024 schválilo valné zhromaždenie PEFC Slovensko za svojho 28. člena spoločnosť Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. Stali sa ďalším, už dvanástym predstaviteľom komory vlastníkov a obhospodarovateľov lesa.

Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o.  hospodária od roku 1995 na výmere 7363 ha lesných pozemkov. Rozprestierajú sa na území Slovenského Rudohoria, Kremnických vrchov, Veľkej Fatry a časti Starohorských vrchov od nadmorskej výšky 340 m.n.m. pri rieke Hron po 1498 m.n.m. na vrchu Malá Krížna. Celkovo je vyhlásených 8 maloplošných chránených území o výmere 407 ha zameraných na ochranu tisu obyčajného, tetrova hlucháňa, čeľade vstavačovitých, duba plstnatého, zachovalých klimaxových spoločenstiev Kremnických vrchov, kultúrna pamiatka drevený vodný žľab z 19. storočia a veľkoplošné chránené územie NP Veľká Fatra o výmere 2164 ha.

Myšlienka podpory a propagácie udržateľného hospodárenia v spoločnosti nie je nová. Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., ktorých dlhodobým cieľom je  zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa už v roku 2006 zapojilo po prvýkrát do certifikácie lesov PEFC a od tohto obdobia je bez prerušenia držiteľom osvedčenia účasti na skupinovej certifikácií, čím preukazuje záväzok k medzinárodným štandardom PEFC a ich dodržiavanie na lokálnej úrovni. 

Spoločnosť sa prezentuje ako zodpovedný obhospodarovateľ a v oblasti práce s verejnosťou zabezpečuje a organizuje množstvo podujatí, z ktorých je najviac známe tradičné plavenie dreva vo vodnom žľabe Rakytovo.

Prihláste sa na

odber newsletteru