Novoročný pozdrav
18. decembra 2019

Novoročný pozdrav

Všetkým členom, partnerom, podporovateľom a priaznivcom združenia PEFC Slovensko ďakujeme za podporu a spoluprácu v roku 2019!

Certifikačný systém PEFC oslávil v tomto roku svoje 20. narodeniny. Bol založený v roku 1999 a vznikol z podnetu státisícov drobných vlastníkov lesov v Európe na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je založené na environmentálne a sociálne prínosnom a ekonomicky životaschopnom obhospodarovaní lesov pre súčasné a budúce generácie.

Základné princípy systému PEFC vychádzajú zo záverov a rezolúcií iniciatívy FOREST EUROPE. Charakteristickými črtami je tvorba nezávislých národných certifikačných schém ich medzinárodné posudzovanie podľa medzinárodných štandardov PEFC, nezávislosť certifikačných a akreditačných procesov, transparentnosť a tvorba certifikačných požiadaviek založená na princípe dosahovania konsenzu. V roku 2019 bolo riadnymi členmi medzinárodnej Rady PEFC 51 členských krajín. Výmera PEFC certifikovaných lesov vzrástla dosiahla 325 424 569 ha a počet PEFC COC certifikovaných spoločností vzrástol na 22 349.

PEFC Slovensko je nezávislá organizácia, ktorej cieľom je podpora trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, spotreby dreva ako ekologicky obnoviteľného zdroja, výrobkov z dreva, ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. V roku 2019 organizáciu tvorilo 22 členov. PEFC Slovensko je súčasťou globálneho certifikačného systému PEFC so sídlom v Ženeve a prestavuje národný riadiaci orgán PEFC na Slovensku. Na Slovensku je v schéme PEFC certifikovaných viac ako 60% výmery lesov a takmer 130 spoločností preukazuje svoju spoločenskú zodpovednosť prostredníctvom zapojenia sa do certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca, čím vytvárajú dodávateľský reťazec ponúkajúci na trh výrobky z dreva a papiera z trvalo udržateľných zdrojov.

Prihláste sa na

odber newsletteru