22. mája 2019

Nové postupy tvorby certifikačných štandardov zdôrazňujú princíp spoluúčasti a konsenzu

Členovia PEFC Slovensko schválili aktualizované postupy tvorby dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov. Potreba revízie interného normatívneho dokumentu ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov vyplynula zo zmien v medzinárodnom dokumente PEFC ST 1001:2017 Tvorba štandardov – požiadavky.

Cieľom revízie akýchkoľvek dokumentov je plnenie záväzku organizácie PEFC neustále zlepšovať úroveň, efektívnosť a kvalitu svojich postupov a požiadaviek na zabezpečenie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v súlade s meniacimi sa požiadavkami spoločnosti a aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Základné princípy tvorby štandardov sú nasledovné:

 1. Zapojenie záujmových skupín - príležitosť na zmysluplnú účasť na procese, ktorý je prístupný všetkým záujmovým skupinám prostredníctvom účasti na pracovných skupinách a verejných konzultáciách.
 2. Rovnomerné zastúpenie - v procese nesmie dominovať žiadna kategória záujmových skupín. Zatiaľ čo každá skupina sa môže slobodne rozhodnúť o svojej účasti, normotvorný orgán sa snaží zabezpečiť, aby boli zastúpené všetky príslušné kategórie záujmových skupín a dosiahnutá vhodná rodová rovnováha.
 3. Konsenzus – štandardy sú schvaľované konsenzom. Akýkoľvek trvalý nesúhlas s konkrétnymi otázkami sa rieši prostredníctvom dialógu vždy, keď je to možné.
 4. Zlepšovanie - periodická revízia štandardu sa usiluje o neustále zlepšovanie a zabezpečenie toho, aby štandard naďalej spĺňal očakávania záujmových skupín.
 5. Transparentnosť - príslušné dokumenty sú verejne prístupné, takže záujmové skupiny môžu sledovať vývoj počas procesu a po ňom.

Pri identifikácií záujmových skupín, ktoré sú pozvané k procesu tvorby a revízie štandardov sa vychádza z deviatich hlavných záujmových skupín tak, ako ich vymedzuje Agenda 21 Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro z roku 1992. Zahrnuté musia byť minimálne nasledovné kategórie:

 1. majitelia lesov,
 2. podnikanie a priemysel,
 3. pôvodné obyvateľstvo,
 4. mimovládne organizácie,
 5. vedecká a technologická komunita, a
 6. zamestnanci a odborové zväzy.

Akékoľvek preskúmanie štandardov, ktoré je potrebné vykonať minimálne raz za 5 rokov, musí byť založené na získaní spätnej väzby z jeho používania a porovnávacej analýze.

Pre získanie a zaznamenávanie spätnej väzby k štandardom vytvorilo PEFC Slovensko informačnú web stránku s jednoduchým návodom, ako môžu používatelia certifikácie ale i verejnosť zasielať svoje pripomienky, názory a podnety. Tie budú prerokovanú pri najbližšej revízií dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, ktorá sa začne koncom roka 2019.

Na začiatku preskúmania musí PEFC Slovensko porovnať štandard s relevantnými medzinárodnými PEFC štandardmi, národnou legislatívou a nariadeniami, a ostatnými relevantnými normami, aby v aktuálne platnom štandarde identifikoval potenciálne nezhody. Zohľadniť sa pri tom musia najnovšie vedecké poznatky, výskum a relevantné objavujúce sa náležitosti.

Finálny návrh akéhokoľvek dokumentu schvaľuje pracovná komisia konsenzom a takýto návrh je zaslaný na verejné pripomienkové konanie v trvaní 60 dní, počas ktorého sa ktokoľvek môže k návrhu vyjadriť. Každá pripomienka sa opätovne prerokuje a posúdi sa jej relevantnosť.

Revidovaný štandard zasiela PEFC Slovensko na medzinárodné posúdenie s požiadavkou o jeho uznanie za súčasť medzinárodného systému certifikácie lesov PEFC na ďalšie obdobie.

Prihláste sa na

odber newsletteru