Nová Európska stratégia lesného hospodárstva zdôrazňuje význam certifikácie lesov
11. októbra 2020

Nová Európska stratégia lesného hospodárstva zdôrazňuje význam certifikácie lesov

Vo svojom uznesení z 8.10.2020 Európsky parlament vyjadril jasnú pozíciu ohľadom úlohy a významu lesných certifikačných schém v Európskej stratégii pre lesné hospodárstvo.

Pri hodnotení minulých úspechov a výziev pri vykonávaní stratégie Európsky parlament zdôrazňuje skutočnosť, že vymedzenie udržateľného obhospodarovania lesov bolo medzinárodne dohodnuté v rámci celoeurópskeho procesu FOREST EUROPE a bolo začlenené do vnútroštátnych právnych predpisov a dobrovoľných systémov, ako sú lesné certifikačné schémy, ktoré sú zavedené v členských štátoch. 

Zároveň poukazuje na skutočnosť, že za posledné desaťročia sa lesné zdroje EÚ z hľadiska výmery lesov a objemu zvyšovali, a že lesy a ostatné zalesnené územia v súčasnosti pokrývajú približne 43 % plochy EÚ, pričom vďaka zalesňovaniu a prirodzenej obnove dosahujú najmenej 182 miliónov hektárov a predstavujú 5 % celkových svetových lesov. Z nich sa 23 % nachádza v lokalitách sústavy Natura 2000. Až 60 % lesov EÚ je v súkromnom vlastníctve, s vysokým podielom drobných vlastníkov, a 40 % vo verejnom vlastníctve.

Európsky parlament poukazuje na to, že viac ako 60 % produktívnych lesov v EÚ a viac ako 20 % na celom svete je certifikovaných podľa dobrovoľných schém certifikácie udržateľného obhospodarovania lesov, a že podiel guľatiny z certifikovaných lesov spracovanej v drevospracujúcom priemysle na celom svete je globálne vyšší ako 20 %, pričom v EÚ dosahuje až 50 %. Zároveň vyzýva Komisiu, aby do novej stratégii lesného hospodárstva EÚ začlenila potrebu podpory vlastníkov lesov, a to aj po finančnej stránke, pričom by takáto podpora by mala byť podriadená uplatňovaniu udržateľného obhospodarovania lesov. 

Pre budúcnosť je kľúčová úloha stratégie lesného hospodárstva EÚ pri plnení cieľov Európskej zelenej dohody, Parížskej klimatickej dohody a Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj. Európsky parlament preto zdôrazňuje, že lesné hospodárstvo v EÚ už funguje podľa najprísnejších noriem udržateľnosti a prístupy pre hodnotenie udržateľnosti pre lesnú biomasu musia využívať nástroje vyvinuté trhom, ako sú zavedené systémy certifikácie lesov, ktoré predstavujú vhodný dôkazový prostriedok na overenie udržateľnosti lesných zdrojov.

V globálnom boji proti odlesňovaniu, degradácii lesov a nelegálnej ťažbe Európsky parlament zdôrazňuje potrebu posilniť vykonávanie nariadenia EÚ o dreve a akčného plánu FLEGT (vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve) potrebu využívania certifikačných systémov lesov a začlenenia osobitných ustanovení udržateľného obhospodarovania lesov do obchodných dohôd.

Prihláste sa na

odber newsletteru