14. januára 2018

Memorandum o spolupráci pri starostlivosti o lesy

Dňa 11. januára 2018 vo Vyšnej Boci podpísalo PEFC Slovensko spolu s ostatnými zástupcami vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku memorandum o vzájomnej spolupráci.

Podpisom memoranda vyjadruje PEFC Slovensko podporu cieľavedomej starostlivosti o lesy na princípe ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri plnení rôznorodých požiadaviek na ich verejné ekosystémové služby.

Memorandun zdôrazňuje, že jeho signatári si uvedomujú svoju historickú zodpovednosť za stav lesov u nás a aj prudko meniace sa názory na poslanie lesov v modernej spoločnosti smerujúce k výraznejšiemu využívaniu ich celospoločenských úžitkov zameraných na rozvoj ochrany ovzdušia, pôdy, vody, biodiverzity a zmierňovania klimatických zmien. Sú pripravení spoločne prispieť k diskusii, ktorá bude viesť k dosahovaniu a finančnému zabezpečeniu týchto cieľov. Lesy zostanú jediným zdrojom dreva ako nenahraditeľnej, ekologickej a obnoviteľnej suroviny, ktorá je jedným z pilierov ľudskej civilizácie, pričom zdroje z jeho predaja zabezpečujú ekonomickú životaschopnosť lesného hospodárstva, čo je v zmysle dokumentov EÚ základom pre existenciu lesov.

So znepokojením sa vníma, že rôzne názory na využitie lesov vytvorili nezdravo izolované a nezmieriteľné tábory, ktoré medzi sebou nekomunikujú, čo je základná prekážka pre dosahovanie rozumných a udržateľných riešení pre naše lesy. Signatári memoranda podporujú také legislatívne zmeny, ktoré odstránia nejednotnosť posudzovania činností v lesoch, prehodnotia rozsah súčasných chránených území pri dokladovaní schopnosti štátu financovať ho z verejných zdrojov či vytvoria podmienky pre získavanie nových poznatkov vedy a výskumu v oblasti lesníctva.

Text memoranda

Prihláste sa na

odber newsletteru