Medzinárodné PEFC štandardy súčasťou slovenského systému
6. augusta 2020

Medzinárodné PEFC štandardy súčasťou slovenského systému

Tri globálne PEFC štandardy, ktorými sa riadi PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (COC), používanie PEFC ochranných známok a postupy certifikačných orgánov pri auditoch COC vstúpili do platnosti vo februári 2020. Od 25. júla 2020 sú všetky tri štandardy, vrátane ich slovenských verzií súčasťou Slovenského systému certifikácie lesov.

Najdôležitejšími zmenami prešiel štandard spotrebiteľského reťazca. Spotrebiteľský reťazec vytvára spojenie medzi lesom a trhom a umožňuje sledovať pôvod suroviny pochádzajúcej z trvalo udržateľných lesných zdrojov až po konečný produkt. 

Technický dokument TD SFCS 2014:2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín – požiadavky je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2020 Chain of Custody of Forest and Tree Based Products – Requirements. Štandard definuje požiadavky, ktoré musia spĺňať organizácie, aby získali PEFC certifikát spotrebiteľského reťazca. Tie zahŕňajú i dodatočné požiadavky na zabránenie suroviny z „kontroverzných zdrojov“, t. j.  materiálu, ktorý sa nesmie používať v certifikovaných výrobkoch. Aktualizovaná definícia kontroverzných zdrojov zahŕňa ďalšie požiadavky udržateľnosti, ktoré umožňujú spoločnostiam v celom hodnotovom reťazci dreva, vrátane tých, ktoré sú na konci reťazcov, pomôcť propagovať zodpovedný prístup k lesom. Norma vyžaduje, aby sa organizácie vyhýbali surovine pochádzajúcej z nelegálnych a neudržateľných činností vrátane tých, pri ktorých:

  • sa neidentifikujú, nechránia alebo nevymedzujú ekologicky významné lesné územia,
  • sa nedodržiavajú nariadenia týkajúce sa základných zásad a práv pri práci a práv pôvodného obyvateľstva,
  • dochádza k premene lesov,
  • obhospodarovanie lesa neprispieva k udržaniu, ochrane alebo zvýšeniu biodiverzity na úrovni krajiny, ekosystému, druhov alebo genetickej úrovni,
  • nie je zabezpečená schopnosť lesov produkovať celú škálu drevných a nedrevných lesných produktov, alebo kde úroveň ťažby prekračuje mieru, ktorá môže byť dlhodobo udržateľná.

Nepovoľujú sa ani geneticky modifikované dreviny a drevo z konfliktných oblastí. Certifikované spoločnosti musia naďalej implementovať požiadavky týkajúce sa zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré vychádzajú z Deklarácie Medzinárodnej organizácie práce o základných zásadách a právach pri práci.

Nový dokument TD SFCS 1007:2020 Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky  (PEFC ST 2001:2020 PEFC Trademarks Rules – Requirements), ktorý nahrádza pravidlá používania loga PEFC, posilňuje jednotné používanie ochranných známok PEFC na celom svete a spotrebiteľom tiež uľahčuje pochopiť, čo znamená logo a značky PEFC. Dôležité je, aby spoločnosti používali generátor značiek PEFC - bezplatný a ľahko použiteľný online nástroj, ktorý umožňuje rýchlu tvorbu PEFC ochranných známok.

Štandard pre PEFC ochranné známky zavádza aj nové vyhlásenie „100% PEFC pôvod“, ktoré je k dispozícii iba pre výrobky so 100 %-ným obsahom suroviny z PEFC certifikovaných lesov,  ktoré boli v celom reťazci fyzicky oddelené od akéhokoľvek necertifikovaného dreva.

Aj podľa aktualizovaného štandardu audítori v súčasnosti podliehajú ďalším požiadavkám na odbornú prípravu na vykonávanie certifikácie PEFC spotrebiteľského reťazca (TD SFCS 1006:2020 Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec). Toto zaručuje a  chráni integritu procesu posudzovania zhody a zabezpečuje, aby sa špecifiká týkajúce sa PEFC požiadaviek, vrátane napr. rozšírenej definície kontroverzných zdrojov, posudzovali jednotne na celom svete. V súlade so záväzkom PEFC dodržiavať normy reagujúce na rodovú otázku musia teraz certifikačné orgány zvážiť rodovú rovnosť zamestnancov zapojených do certifikačných činností.

Aké sú ďalšie kroky?

Tieto tri medzinárodné normy vstúpili so platnosti 14. februára 2020, čím po uplynutí prechodného obdobia nahradia predchádzajúce verzie. Do 14. 2. 2020 existuje 24-mesačné prechodné obdobie, po ktorom budú musieť všetci používatelia noriem byť v súlade s najnovšími požiadavkami.

Prihláste sa na

odber newsletteru