Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme
16. apríla 2021

Budúcnosť, akú si želáme – lesy, aké potrebujeme

Nosnými témami 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE o budúcnosti lesov bola adaptácia lesov na klimatickú zmenu a ich rozvoj v prospech spoločnosti. Obe tieto dôležité témy  boli úspešne spečatené v dvoch zásadných dokumentoch -  Bratislavskej ministerskej deklarácii a Bratislavskej ministerskej rezolúcii, ktoré  boli jednohlasne prijaté a podpísané signatármi 8. ministerskej konferencie FOREST EUROPE. 

Bratislavská deklarácia ministrov potvrdila zásadnú úlohu lesov a ich trvalo udržateľného obhospodarovania pri ochrane životného prostredia vrátane biodiverzity, biotopov, pôdy, vodných zdrojov, klímy a kvality ovzdušia.  Preto jedným zo zásadných obsahových elementov Ministerskej deklarácie je prijatie strategickej vízie a 10-tich Cieľov pre Európske lesy do roku 2030. Jednotlivé body zdôrazňujú vyššie ambície hlavne v oblastiach ukladania a viazania uhlíka v lesoch a produktoch z dreva, vrátane nahrádzania neobnoviteľných materiálov a materiálov s vyššou environmentálnou i uhlíkovou stopou, pokrok v oblastiach akými sú adaptácia lesov na klimatickú zmenu, zamedzenie straty lesnej biodiverzity a obnova lesov. Významným prvkom Bratislavskej deklarácie je zdôraznenie kľúčovej úlohy vlastníkov a obhospodarovateľov lesov pri napĺňaní prijatej strategickej vízie a spoločných cieľov, ako i podpora a širší prechod na prírode blízke hospodárenie v slovenských lesoch. Deklarácia vyzdvihuje potrebu dialógu medzi lesníkmi a ostatnými skupinami, zainteresovanými na rozumnom využívaní a ochrane lesov, vrátane verejnosti.

Bratislavská rezolúcia ministrov poukazuje na nevyhnutnú potrebu adaptácie lesov v podmienkach klimatických zmien s cieľom zachovania všetkých funkcií lesov a zvýšenia ich odolnosti. Uvádza oblasti a okruhy, ktorým je potrebné venovať pozornosť na národnej aj medzinárodnej úrovni z pohľadu adaptácie lesov na zmenu klímy. Zdôrazňuje sa tu potreba ochrany, zachovania a vhodného využívania lesných genetických zdrojov pre účely adaptácie lesov.

PEFC je pozorovateľskou organizáciou paneurópskeho politického procesu FOREST EUROPE. Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov používané v národných PEFC štandardoch na preukazovanie súladu hospodárenia s najvyššími ekologickými, sociálnymi a ekonomickými požiadavkami vychádzajú práve z Paneurópskych kritérií a indikátorov prijatých na ministerských konferenciách. Spoločným cieľom oboch platforiem je podporovať trvalo udržateľné využívanie lesov s cieľom zabezpečenia všetkých funkcií lesov nevyhnutných pre spoločnosť.

fe_8_mc_1.jpg

fe_8_mc_2.jpg

fe_8_mc_3.jpg

Zdroj: MPRV SR

Prihláste sa na

odber newsletteru