24. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
24. novembra 2023

24. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dňa 7.12.2023  sa uskutočnilo 24. valné zhromaždenie združenia  PEFC Slovensko v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici. Okrem stálych členov sa valného zhromaždenia zúčastnili významní hostia z rezortu pôdohospodárstva a životného prostredia. V úvode vedúci Oddelenia spracovania dreva, Sekcie LH a spracovania dreva MPRV SR Ing. Pavol Harmaniak prečítal list ministra pôdohospodárstva Ing. Richarda Takáča. Za rezort  životného prostredia bol osobne prítomný štátny tajomník Ing. et Ing. Filip Kuffa a riaditeľka Sekcie ochrany prírody a biodiverzity Ing. Vladimíra Fabriciusová, PhD.

Valné zhromždenie prerokovalo Správu o činnosti PEFC Slovensko za rok 2023 a Správu dozornej rady za rok 2022. Schválilo Správu o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2022, Program a Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2024. Následne po rokovaniach členských komôr prebehla voľba predsedu a podpredsedov PEFC SK ako aj voľba členov dozornej rady. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc.  sa po 21 rokoch práce rozhodol ukončiť svoje pôsobenie. Novým predsedom združenia sa na najbližšie 3 roky sa stal Ing. Juraj Žuffa. Ing. Štulajter bo zároveň zvolený za čestného predsedu PEFC Slovensko.

Rada PEFC Slovensko bude v nasledovnom období pracovať v zložení:.

Komora vlastníkov – obhospodarovateľov lesov:
-    Lesy Slovenskej republiky, š.p. - Ing. Zdenko Kováč
-    1. agrárna majiteľov, spol. s r.o. - Ing. Milan Ovseník
-    Obecné lesy Banská Belá - Ing. Štefan Orolin

Komora spracovateľov dreva:
-    Slovwood Ružomberok, a.s. - Ing. Luděk Heralt, PhD.
-    Amico Drevo, spol. s r.o - Mgr. Miroslava Podstavková
-    Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. - Ing. Ingrid Benčová

Komora ostatných záujmových:
-    Technická univerzita vo Zvolene - prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
-    Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov - Ing. Ľubomír Pádej
-    Slovenská lesnícka komora - Ing. Igor Viszlai

Za podpredsedov PEFC SKU boli zvolení:
Ing. Zdenko Kováč
Ing. Luděk Heralt, PhD.
prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka

Valné zhromaždenie zvolilo za členov dozornej rady Ing. Jozefa Spevára, Ing. Miladu Macholovú a Jozefa Minárika.

 V závere valného zhromaždenia sa Ing. Štulajter poďakoval za doterajšiu spoluprácu pri napĺňaní cieľov PEFC. Následne mu boli odovzdané ďakovné predmety od PEFC Slovensko ako aj od jednotlivých členov, vrátane zlatej pamätnej medaily Technickej univerzity vo Zvolene za dlhoročné presadzovanie cieľov združenia PEFC Slovensko venovanej rektorom TU vo Zvolene, pamätnej medaily NLC venovanej riaditeľom NLC, pamätnej plakety Slovenskej lesníckej komory a pod. 
Príhovor vedúceho Oddelenia spracovania dreva,
 Sekcie LH a spracovania dreva MPRV SR Pavla Harmaniaka

Národný sekretár Hubert Paluš, predseda PEFC Slovensko
a čestný predseda PEFC Slovensko František Štulajter 

Príhovor štátneho  tajomníka MŽP SR Filipa Kuffu


Prihláste sa na

odber newsletteru