21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
20. júna 2020

21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dňa 18.6.2020 sa v Banskej Bystrici konalo 21. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 25 riadnych členov združenia,  zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátnej ochrany prírody SR  a rôznych záujmových združení a organizácii.

Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. privítal prítomných a predniesol správu o činnosti združenia za rok 2019.

Medzinárodná Rada PEFC

Predseda združenia v správe  podrobne informoval o medzinárodných aktivitách Rady PEFC - týždni certifikácie lesov 2019 a valnom zhromaždení medzinárodnej Rady PEFC, ktoré sa konalo v novembri 2019 v Nemecku. K 31.12.2019 bolo členom Rady PEFC 53 štátov. z ktorých má 47 funkčné národné  schémy certifikácie lesov, a ďalších 30 nadnárodných spoločností, organizácií a združení podporujúcich princípy a ciele PEFC.  Dve tretiny všetkých certifikovaných lesov vo svete je certifikovaných podľa schémy PEFC. Celková výmera certifikovaných lesov v schéme PEFC stúpla v roku 2019 o 5,2 % a dosiahla 325,4 mil. ha.  Využíva ju viac ako 750 tis. vlastníkov lesov. Počet certifikátov spotrebiteľského reťazca stúpol v roku 2019 o 346, na 11812.

 

 

Členská základňa

V správe sa predseda združenia ďalej venoval členskej základni a personálnemu zabezpečenie združenia, vývoju certifikačného procesu v SR, činnosti sekretariátu, rokovaniam Rady PEFC Slovensko a propagačným aktivitám zameraných na podporu a budovanie značky. Členskú základňu PEFC SK tvoria riadni a hosťujúci členovia. Riadnych členov je spolu 29 právnických osôb. V priebehu roku 2019 a začiatkom roku 2020 sa členmi PEFC stali 6 obhospodarovatelia lesov, 2  spracovatelia dreva a 1 inštitúcia z prostredia  ostatných záujmových skupín.  Hosťujúcich členov je spolu 236.

 Certifikačný proces v SR

V roku 2019 prebehli vo všetkých regiónoch (Západ, Stred, Sever a Východ) ročné dozorové audity podľa uznanej Slovenskej schémy certifikácie lesov. V rámci vykonaných auditov neboli zistené nezhody znamenajúce pozastavenie účasti alebo vylúčenie s procesu certifikácie. Celkový počet účastníkov medziročne ostal nezmenený. Certifikované lesy  má 121 obhospodarovateľov, ktorým bolo vydaných 263 osvedčení o účasti na certifikácii lesov. Osvedčenie vydané pre Združenie pre TUOL neštátnych lesov Oravy používa ďalších 22 obhospodarovateľov – jeho členov. Celková výmera certifikovaných lesov dosiahla  1 215 967 ha.

V roku 2019 úspešne absolvovalo audity spotrebiteľského reťazca lesných produktov 9 spracovateľov alebo obchodníkov dreva. Za rovnaké obdobie 9 spoločností odstúpilo z certifikácie COC. Počet platných certifikátov C-o-C sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenil a zostal na úrovni 118. Počet všetkých certifikovaných firiem pôsobiacich na Slovensku v rámci C-o-C (vrátane viacmiestnej certifikácie) ku koncu roka 2019 je 128. 

Činnosť združenia PEFC SK v roku 2019

Plnenie programu zabezpečoval sekretariát PEFC Slovensko, ktorý  je výkonným aparátom  zabezpečujúcim  administratívne, technicko-odborné, organizačné a hospodárske činnosti PEFC Slovensko. Program zahŕňa  aktivity v troch prioritných oblastiach, ktoré sú obsahovo usporiadané v zmysle globálnej stratégii PEFC na roky 2018 – 2022. Výber zrealizovaných aktivít:

1.    Kvalita certifikačného procesu, rozširovanie výmery certifikovaných lesov a portfólia certifikovaných produktov lesa (Riadenie inovácií) 

  •  pravidelné preškoľovať audítorov certifikačných orgánov a technických expertov vykonávajúcich audity TUOL a COC
  • účasť na svedeckých posúdeniach výkonu auditu certifikačného orgánu akreditačným orgánom a na auditoch a posudzovaniach zhody systémov obhospodarovania lesov s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov
  • zahájenie pravidelného preskúmania dokumentov SFCS a  vypracovanie postupov pre tvorbu technických dokumentov

2. Práca s verejnosťou a podpora značky (Zvyšovanie efektívnosti komunikácie) 

  • organizovanie vzdelávacích aktivít pre laickú i odbornú verejnosť 
  • tvorba  videí zo série „Poďte s nami do lesa“ – Bioekonomika založená na lesoch, Klimatická zmena, Ukladanie uhlíka 
  • aktívna účasť na konferenciách, výstavách a podujatiach podporujúcich značku  PEFC

3. Posilňovanie postavenia PEFC (Cielená zaangažovanosť) 

  • prehlbovanie spolupráce so štátnou správou LH pri využívaní procesov certifikácie na riešenie špecifických problémov odvetví lesnícko-drevárskeho sektoru
  • zabezpečenie spolupráce s koordinačnou jednotkou Forest Europe
  • rozširovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem a nakupovania produktov, ktoré znižujú globálne otepľovanie
  • koordinácia činnosti platformy „ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA“ 


Na valnom zhromaždení prebehli voľby do orgánov združenia. Za predsedu združenie bol na nasledujúce 3 roky zvolený Ing. František Štulajter, CSc., za podpredsedov zástupcovia členov - LESY SR, š.p.,  Slovwood Ružomberok, a.s. a Technická univerzita vo Zvolene.

                                                                                                                                                                                                                                     Prihláste sa na

odber newsletteru