20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
1. apríla 2019

20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dňa 29.3.2019 sa v Banskej Bystrici konalo 20. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 18 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR a rôznych záujmových združení a organizácii. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. privítal prítomných a v správe o činnosti združenia za rok 2018 podrobne informoval o medzinárodných aktivitách Rady PEFC - týždni certifikácie lesov 2018 a valnom zhromaždení medzinárodnej Rady PEFC, ktoré sa konano v novembri 2018 v Ženeve. K 31.12.2018 bolo členom Rady PEFC 49 štátov a 35 nadnárodných spoločností, organizácií a združení podporujúcich princípy a ciele PEFC. Medzinárodná Rada PEFC je členom globálnych aj regionálnych medzinárodných združení a fór majúcich vplyv na obhospodarovanie lesov, využívanie dreva a štandardizáciu týchto procesov. Dve tretiny všetkých certifikovaných lesov vo svete je certifikovaných podľa PEFC. Celková výmera certifikovaných lesov v schéme PEFC dosiahla v roku 2018 309,5 mil. ha. Počet certifikátov spotrebiteľského reťazca vzrástol na 11466.

 pefc vymera 2019

 

V správe sa predseda združenia ďalej venoval členskej základni a personálnemu zabezpečenie združenia, vývoju certifikačného procesu v SR, činnosti sekretariátu, rokovaniam Rady PEFC Slovensko a propagačným aktivitám zameraných na podporu a budovanie značky. Členskú základňu PEFC Slovensko tvorí 20 členov, ktorí sú rozdelení do jednej z troch členských komôr. Celková výmera PEFC certifikovaných lesov je stabilizovaná a dosiahla hodnotu 1 216 491 (60% z výmery lesov SR). V roku 2018 prebehli v regiónoch Stred, Sever a Východ ročné dozorové audity a v regióne Západ prebehol recertifikačný audit podľa uznanej Slovenskej schémy certifikácie lesov. Certifikované lesy má 121 obhospodarovateľov, ktorým bolo vydaných 263 osvedčení o účasti na certifikácii lesov. V roku 2018 úspešne absolvovalo audity spotrebiteľského reťazca lesných produktov 38 spracovateľov alebo obchodníkov s drevom. Počet platných certifikátov COC sa zvýšil na 118, počet všetkých certifikovaných firiem pôsobiacich na Slovensku v rámci COC je 128. Počet certifikátov spotrebiteľského reťazca má stúpajúcu tendenciu a za 10 rokov stúpol 15,6 krát.

 struktura coc 2019

 

V bilancovaní aktivít združenia boli vysoko vyzdvihnuté úspešné aktivity, prezentujúce myšlienky pestovania, ochrany a certifikácie lesov, konkrétne séria krátkych TV spotov, zaradených do vysielania verejnoprávnej televízie. Taktiež kvalitné propagačné materiály a spoločenská hra o lese, ktoré vznikli v uplynulom roku, boli hodnotené kladne. Členovia PEFC Slovensko schválili ročné záverečné vyúčtovanie za rok 2018, správu dozornej rady, plán činnosti na nasledujúce obdobie a zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2019. Národný sekretár informoval o pripravovanom pravidelnom preskúmaní a revízii dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov vrátane pripravovaných aktivít a harmonogramu na rok 2019. Súčasťou celého procesu je i revízia normatívneho dokumentu ND SFCS 002 Tvorba, preskúmanie a revízia dokumentov SFCS, ktorý sa dostáva na interné konzultácie členov združenia. V diskusií sa zástupcovia členov venovali aktuálnym otázkam ponuky a dopytu po certifikovanom dreve v SR, možnostiach využívať certifikáciu ako nástroj na preukazovanie legálnosti dreva pri jeho prvom uvádzaní na trh a mediálnej podpory významu lesov pre spoločnosť. Diskutovalo sa o ďalšom zvyšovaní efektívnosti komunikácie a cielenej zaangažovanosti združenia pri presadzovaní trvalo udržateľného, certifikovaného hospodárenia v lesoch na Slovensku.

 

vz 2019 web

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru