19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
26. marca 2018

19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dňa 21.3.2018 sa v Banskej Bystrici konalo 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia, členovia rozhodcovskej komisie, zástupcovia partnerov združenia a prizvaní hostia z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstva životného prostredia, Štátnej ochrany prírody, Slovenskej agentúry životného prostredia a koordinačnej jednotky iniciatívy FOREST EUROPE. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. privítal prítomných a v správe o činnosti združenia za rok 2017 podrobne informoval o medzinárodných aktivitách Rady PEFC - týždni certifikácie lesov 2017 a valnom zhromaždení medzinárodnej Rady PEFC, ktoré sa konano v novembri 2017 vo fínskych Helsinkách. K 31.12.2017 bolo členom Rady PEFC 49 štátov a 35 nadnárodných spoločností, organizácií a združení podporujúcich princípy a ciele PEFC. Medzinárodná Rada PEFC je členom globálnych aj regionálnych medzinárodných združení a fór majúcich vplyv na obhospodarovanie lesov, využívanie dreva a štandardizáciu týchto procesov. Dve tretiny všetkých certifikovaných lesov vo svete je certifikovaných podľa PEFC. Celková výmera certifikovaných lesov v schéme PEFC vzrástla v roku 2017 o 3,4% a dosiahla 313,4 mil. ha. Počet certifikátov spotrebiteľského reťazca vzrástol v roku 2017 o 4,7% na 11484.

 mapa clenovia

 

V správe sa predseda združenia ďalej venoval členskej základni a personálnemu zabezpečenie združenia, vývoju certifikačného procesu v SR, činnosti sekretariátu, rokovaniam Rady PEFC Slovensko a propagačným aktivitám zameraných na podporu a budovanie značky. Členskú základňu PEFC Slovensko tvorí 20 členov, ktorí sú rozdelení do jednej z troch členských komôr. Celková výmera PEFC certifikovaných lesov je stabilizovaná a dosiahla hodnotu 1 232 521 ha (61,11% z výmery lesov SR). Certifikované lesy má 121 obhospodarovateľov, ktorým bolo vydaných 263 osvedčení o účasti na certifikácii lesov. V roku 2017 úspešne absolvovalo audity spotrebiteľského reťazca lesných produktov 14 spracovateľov a obchodníkov dreva a z certifikácie odstúpilo 6 subjektov. Počet platných COC certifikátov sa zvýšil na 80, počet všetkých certifikovaných firiem pôsobiacich na Slovensku v rámci COC (viacmiestna a skupinová certifikácia) je 86.

struktura certifikatov 2017

Členovia PEFC Slovensko schválili ročné záverečné vyúčtovanie za rok 2017, správu dozornej rady, plán činnosti na nasledujúce obdobie a zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2018.

vz

V diskusií zástupcovia členov navrhli venovať zvýšenú pozornosť aktivitám na mediálnu propagáciu PEFC aj vo forme prebiehajúcich talkshow Ako sa do hory volá. Zástupca MPaRV SR informoval o schválení zákona o prvom uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh a vytvorení lesnícko-drevárskej inšpekcie. Zástupca MŽP SR vyzdvihol spoluprácu medzi ministerstvami pri príprave tohto zákona a vyjadril presvedčenie o budúcom intenzívnejšom dialógu pri hľadaní spoločných riešení. Zástupca FOREST EUROPE vyjadril podporu aktivitám združenia a je otvorený organizácii spoločného workshopu koordinačnej jednotky Forest Europe v spolupráci s PEFC Slovensko. Nakoniec sa pozornosť v diskusii venovala problematike rokovaní so zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie a príprave návodu pre zelené verejné obstarávanie v oblasti dreva a výrobkov z dreva.

sekretariat

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru