Používanie loga PEFC

pouzivanie-logo-cocLogo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú podnikateľom, spotrebiteľom, vlastníkom a obhospodarovateľom lesa ako i ostatným záujmovým skupinám identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

Používanie loga PEFC umožňuje certifikovaným spoločnostiam:

 • preukázať svoj záväzok k trvalo udržateľnému rozvoju a jednotnej sociálnej zodpovednosti,

 • osloviť environmentálne a sociálne zmýšľajúcich zákazníkov a spotrebiteľov,

 • pomôcť zvyšovať povedomie a dopyt po výrobkoch z PEFC certifikovaných lesov,

 • zvýrazniť ich záujme o trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov.

pouzivanie-logo-coc1Na používanie loga PEFC sa viažu presne definované podmienky. Pravidlá používania definuje technický dokument TD SFCS 1007:2009 Pravidlá pre používanie loga PEFC v SR, ktorý je prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2001:2008 PEFC logo usage rules - requirements.

Pred používaním loga alebo značiek PEFC musia všetci držitelia certifikátu C-o-C uzatvoriť zmluvu o používaní loga PEFC so združením PEFC Slovensko, ktoré je autorizované Radou PEFC poskytovať licencie na používanie loga PEFC v SR. Podmienky vydávania licencií definuje normatívny dokument ND SFCS 001 Vydávanie licencií na používanie loga PEFC.

Základom pre získanie licencie je vyplnenie žiadosti o vydanie loga PEFC, na základe ktorej PEFC Slovensko pripraví návrh zmluvy o používaní loga PEFC. Používanie loga PEFC je spoplatnené podľa platného cenníka príspevkov za používanie loga PEFC

Na základe zmluvy je žiadateľovi pridelené registračné číslo loga PEFC a zaslaná Sada nástrojov na používanie loga PEFC. Súčasťou sady je grafický manuál a zostava grafických súborov loga PEFC a značiek PEFC.

Možnosti použitia loga PEFC

Existujú dve možnosti použitia loga:

 • použitie loga fyzicky na certifikovanom výrobku a tlačivách vzťahujúcich sa k výrobku ("na výrobkoch"),
 • použitie loga, ktoré nie je spojené s produktom, napr. pre propagačné alebo vzdelávacie účely ("mimo výrobkov").


Logo PEFC môže byť použité ako súčasť značiek. Pre držiteľov certifikátov TOUL a osvedčení o účasti na regionálnej certifikácií poskytuje PEFC jednu značku na označovanie výrobkov a jednu značku pre použitie mimo výrobkov:

PEFC certifikované

 • minimálne 70% dreva pochádza z PEFC certifikovaných lesov,
 • ostatné drevo pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov.

pefc-certifikovane


PEFC recyklované

 • minimálne 70% dreva pochádza z PEFC certifikovanej suroviny z recyklovaných zdrojov,
 • ostatné drevo pochádza z PEFC kontrolovaných zdrojov.

Obsah recyklovaného materiálu je kalkulovaný na základe ISO/IEC 14 021.

pefc-recyklovane


Podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

 • značka navrhnutá pre vzdelávacie a propagačné účely.

pefc-podporuje

Prvky loga a značiek PEFC

Štandardné logo PEFC a značky PEFC obsahujú niekoľko komponentov, ktoré musia byť povinnou súčasťou loga alebo značky. Zároveň existuje niekoľko voliteľných prvkov, ktorých používanie je dobrovoľné.

Povinné prvky

 1. Logo PEFC pozostáva z kruhu s dvoma stromami a iniciálok “PEFC”. Tieto prvky sa vždy zobrazujú spolu.
 2. Logo PEFC musí byť vždy použité so symbolom obchodnej značky TM.
 3. Číslo licencie loga PEFC jasne identifikuje používateľa a musí byť používané spolu s logom PEFC.

Poznámka: Registračné číslo loga PEFC nie je totožné s číslom certifikátu C-o-C.

Voliteľné prvky

 1. Percento, ktoré indikuje podiel PEFC certifikovanej suroviny vo výrobku (minimálne 70%) - môže byť použité iba so značkou „PEFC certifikované“.
 2. Názov značky a vyhlásenie.
 3. PEFC web stránka.

Značky a logo PEFC je možné jednoducho vytvoriť prostredníctvom on-line generátora značiek PEFC (pre používateľov loga PEFC).

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,226 mil. ha
  Počet C-o-C: 115

(september 2021)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru