Postup pri certifikácii C-o-C

postup_cocPri certifikácií spotrebiteľského reťazca sa používajú globálne platné postupy, aby sa zabezpečila nezávislosť, transparentnosť a nestrannosť procesu certifikácie. 

Základným predpokladom pre získanie certifikátu spotrebiteľského reťazca je zavedenie systému pre sledovanie toku drevnej suroviny resp. lesných produktov podľa požiadaviek technického dokumentu TD SFCS 1004: 2013 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov – požiadavky, ktorý je slovenským prekladom medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements.


Certifikáciu spotrebiteľského reťazca vykonávajú akreditované certifikačné orgány, ktoré posudzujú zhodu zavedeného systému sledovania tokov dreva v organizácií s požiadavkami TD SFCS 1004:2013. Všetky certifikačné orgány pracujúce s PEFC musia spĺňať požiadavky ISO noriem kladené na certifikačné orgány.

Od 14. augusta 2022 vstupuje do platnosti nový technický dokument TD SFCS 1004:2020 Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín - požiadavky. Od tohto dátumu musia byť všetky audity vykonané iba podľa týchto nových požiadaviek. 

Základné požiadavky, ktoré musia byť splnené:

 • Používaný systém riadenia musí zabezpečiť splnenie požiadaviek technického dokumentu TD SFCS 1004:2013. Požiadavky na systém riadenia C-o-C môžu byť implementované do existujúcich systémov riadenia organizácie ako sú ISO 9001 alebo ISO 14001.

 • Organizácia musí určiť a zaškoliť zamestnancov, ktorí budú zodpovední za zavedenie a udržiavanie spotrebiteľského reťazca. Je potrebné, aby každý, kto sa podieľa na procese C-o-C mal dostatočné znalosti o význame a požiadavkách spotrebiteľského reťazca.

 • Organizácia musí mať zavedený dostatočný kontrolný mechanizmus na overovanie pôvodu nakupovanej certifikovanej suroviny, keďže produkcia certifikovaných vyžaduje obstaranie certifikovaných vstupov. PEFC registračný systém napomáha identifikovať dodávateľov certifikovanej suroviny.

 • V prípade nákupu necertifikovanej suroviny vstupujúcej do spotrebiteľského reťazca musí mať organizácia zavedený systém náležitej starostlivosti na zamedzenie nákupu suroviny z kontroverzných zdrojov.

 • Organizácia musí mať zavedené postupy, ktoré zabezpečia v jednotlivých fázach výrobného alebo obchodného procesu prenos informácií o pôvode suroviny do konečných výrobkov. 

 • Spôsob vedenia záznamov organizácie musí preukázať, že systém C-o-C je udržiavaný a funguje podľa požiadaviek.

 • Každoročne musí organizácia vykonávať interný audit fungovania systému C-o-C. Interný audit musí predchádzať hodnoteniu externým certifikačným orgánom.

postup_coc2Splnenie požiadaviek TD SFCS 1004:2013 na proces a riadenie systému C-o-C musí organizácia preveriť v rámci interného auditu, počas ktorého zhodnotí ich plnenie a v prípade zistených nezhôd vykoná potrebné nápravné a preventívne opatrenia. 

Po internom preverení systému C-o-C je potrebné, aby organizácia skontaktovala nezávislý certifikačný orgán, ktorý je oprávnený vykonávať certifikáciu C-o-C, posúdiť zhodu zavedeného systému v organizácií s požiadavkami TD SFCS 1004:2013 a na základe úspešne vykonaného auditu vydať organizácií certifikát spotrebiteľského reťazca. Certifikačné orgány oprávnené vykonávať certifikáciu C-o-C musia byť akreditované príslušným akreditačným orgánom a byť tzv. PEFC notifikované, t.j. musia mať podpísanú zmluvu zo združením PEFC Slovensko, ktorá ich oprávňuje vykonávať certifikáciu C-o-C na území SR. Kontakty na certifikačné orgány, ktoré môžu vykonávať certifikáciu C-o-C v SR sú uvedené v PEFC informačnom registri.

Certifikovaná spoločnosť je po vydaní PEFC certifikátu C-o-C zaregistrovaná do celosvetového informačného registra PEFC certifikovaných organizácií. Každá organizácia, ktorá je držiteľom certifikátu C-o-C môže na označovanie svojich výrobkov a na propagačné účely používať PEFC ochranné známky, ktoré je organizácií priradené s vlastným registračným číslom. 


Certifikát C-o-C sa vydáva obyčajne na obdobie 5 rokov a dodržiavanie požiadaviek C-o-C je každoročne kontrolované certifikačným orgánom prostredníctvom tzv. dozorových auditov. 

Náklady spojené so získaním certifikátu spotrebiteľského reťazca sa zvyčajne týkajú:

 • Zavedenia požiadaviek na C-o-C vo vnútri organizácie (vypracovanie postupov pre proces C-o-C, definovanie zodpovedností a zaškolenie pracovníkov, evidencia záznamov, zavedenie systému náležitej starostlivosti, vykonanie interného auditu a pod.) Postupy si organizácia môže vypracovať vo vlastnej réžií alebo poveriť vypracovaním externú organizáciu. Tieto náklady sú jednorázové.
 • Vykonania auditu certifikačným orgánom. Každý certifikačný orgán dokáže žiadateľovi o certifikáciu C-o-C vypracovať cenovú ponuku. Cenová ponuka zvyčajne pozostáva z ceny za vykonanie úvodného (certifikačného) auditu a ceny za vykonávanie periodických ročných dozorových auditov. Súčasťou kalkulácie je aj tzv. notifikačný príspevok, ktorý každoročne certifikačný orgán vyberá v prospech správcu certifikačného systému PEFC a slúži na rozvoj schémy PEFC. Výšku týchto príspevkov určuje PEFC Slovensko. Aktuálnu výšku príspevkov určuje Cenník príspevkov za PEFC notifikáciu.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,197 mil. ha
  Počet C-o-C: 1176

(september 2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru