Certifikácia C-o-C

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Certifikácia C-o-C

spotrebitelsky-retazec

 

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C) predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa zabezpečuje, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch je možné spätne sledovať až k certifikovaným lesom.

Certifikácia C-o-C tvorí významnú súčasť systému PEFC, pretože zaručuje, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci. Certifikácia C-o-C sa používa na certifikáciu celého hodnotového reťazca lesných produktov.

 

 

Spotrebiteľský reťazec

 certifikacia-cocCieľom C-o-C je vytvoriť informačné prepojenie medzi surovinou obsiahnutou v lesných produktoch a pôvodom tejto suroviny.

> Viac...

Postup pri certifikácií C-o-C

Pri certifikácií spotrebiteľského reťazca sa používajú globálne platné postupy, aby sa zabezpečila nezávislosť, transparentnosť a nestrannosť procesu certifikácie. 

 

> Viac....

Používanie loga PEFC

Logo PEFC je celosvetovo registrovaná obchodná značka, ktorá pomáha identifikovať výrobky pochádzajúce z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

  

> Viac...

Držitelia PEFC certifikátu  C-o-C

worldmapVšetkých držiteľov PEFC certifikátov C-o-C je možné vyhľadať vo verejne dostupnom registračnom systéme Rady PEFC.

> Viac...