Regionálna certifikácia - Regionálna certifikácia

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Regionálna certifikácia

reg_certSlovenský systém certifikácie lesov je otvorený a prístupný pre všetky formy vlastníctva lesov na Slovensku prostredníctvom regionálnej formy certifikácie.
Regionálna certifikácia je viacmiestna certifikácia lesov v rámci vymedzených geografických hraníc, o ktorú sa uchádza autorizovaná organizácia (žiadateľ) a ktorá umožňuje dobrovoľnú účasť pre všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesa v príslušnom regióne.
Ciele regionálnej certifikácie:

  • poskytnúť možnosť účasti na certifikácii všetkým vlastníkom/obhospodarovateľom lesov, bez ohľadu na veľkosť ich lesného majetku,
  • podpora pri zavádzaní zdokonalených postupov a metód trvalo udržateľného obhospodarovania lesov do praxe,
  • zaistiť finančnú efektívnosť certifikácie,
  • vytvoriť priestor na aplikáciu najlepších skúseností vlastníkov/ obhospodarovateľov pre zlepšovanie stavu lesa,
  • zlepšenie komunikácie a všeobecného povedomia verejnosti o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov.

 Regionálna certifikácia hospodárenia v lesoch prebieha na Slovensku v dvoch úrovniach:

  • Úroveň 1 sa zaoberá hodnotením súladu stavu lesa a systému jeho obhospodarovania s kritériami certifikácie v rámci regiónu, t.j. územnej jednotky nezávislej na vlastníckych hraniciach.
  • Úroveň 2 sa zaoberá hodnotením súladu stavu lesa a systému jeho obhospodarovania s kritériami certifikácie u konkrétneho obhospodarovateľa uchádzajúceho sa o potvrdenie účasti na regionálnej certifikácii. 

  

region_certifikacia


Vzhľadom na historické tradície pri trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov, reguláciu zaistenia TUOL štátom, prepracovaný systém hospodársko-úpravníckeho plánovania a rozmanitú vlastnícku štruktúru je regionálna certifikácia v podmienkach SR najvhodnejšou formou certifikácie umožňujúcou účasť všetkým obhospodarovateľom lesov, bez ohľadu na právnu formu a veľkosť lesného majetku.

Regionálna certifikácia je viacmiestna certifikácia lesov v rámci vymedzených geografických hraníc, o ktorú sa uchádza autorizovaná organizácia (žiadateľ) a ktorá umožňuje dobrovoľnú účasť pre všetkých vlastníkov/obhospodarovateľov lesa v príslušnom regióne. Žiadateľ reprezentuje vlastníkov/obhospodarovateľov lesov, ktorí zastupujú alebo obhospodarujú viac ako 50% výmery lesov v regióne.

Individuálni vlastníci lesov a ostatní obhospodarovatelia lesov majú možnosť zúčastniť sa na certifikácii na dobrovoľnej báze. Záväzok vlastníkov/obhospodarovateľov lesa zúčastniť sa na certifikácii je založený buď na individuálnom záväzku vlastníkov/ obhospodarovateľov lesa alebo na rozhodnutí väčšiny v rámci organizácie, ktorá zastupuje vlastníkov/ obhospodarovateľov lesa v regióne. Bez ohľadu na druh záväzku, účasť na certifikácii je úplne dobrovoľná a vlastníci lesov alebo ostatní obhospodarovatelia lesov môžu kedykoľvek z tohto procesu vystúpiť.

Iba lesy vlastníkov/obhospodarovateľov lesov, ktorí sa zúčastňujú na certifikácii sa pokladajú za certifikované. Výmera takýchto lesov sa považuje za certifikovanú výmeru a drevná surovina pochádzajúca z týchto lesov sa považuje za certifikovanú drevnú surovinu.

Všetky subjekty zahrnuté v regionálnej certifikácii musia spĺňať požiadavky Slovenského systému certifikácie lesov, ktorý je schválený a uznaný členmi Rady PEFC za súčasť systému PEFC.


Žiadateľ o regionálnu certifikáciu je zodpovedný za zabezpečenie zodpovedajúcej registrácie jednotlivých vlastníkov lesa a ostatných obhospodarovateľov lesov zúčastňujúcich sa certifikácie.

reg_cert1Detailné postupy certifikácie lesov sú uvedené v technickom dokumente TD
SFCS 1002:2014 Pravidlá pre certifikáciu hospodárenia v lesoch. Tento dokument stanovuje ciele a popisuje schému regionálnej certifikácie, špecifikuje úlohy a povinnosti pre žiadateľa o certifikáciu a usmerňuje konanie a určuje podmienky pre vlastníkov/obhospodarovateľov lesov pri podávaní žiadostí o vstup do certifikácie. Zároveň určuje minimálne požiadavky na systém riadenia pre náležité zavedenie a realizáciu procesu certifikácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.
 

PEFC certifikované

Svet

Výmera lesov: 318,8 mil. ha
Počet C-o-C: 11 741

SR

Výmera lesov: 1,217 mil. ha
Počet C-o-C: 124

(september, 2019)

 >Viac...

Dokumenty SFCS

Slovenský systém certifikácie lesov predstavuje súbor dokumentov, ktoré sú kompatibilné s požiadavkami Rady PEFC a medzinárodne uznané týmto systémom. 

> Viac...

Logo PEFC

Logo PEFC a značky PEFC sú celosvetovo registrované obchodné značky, ktoré pomáhajú identifikovať výrobky, ktoré pochádzajú z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať ich predaj.

> Viac...