Kritéria a indikátory

kiKritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Slovenska predstavujú súbor štandardov, pomocou ktorých je možné posúdiť nakoľko je obhospodarovanie lesov v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Kritériá a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov Slovenska sú vytvorené pre hodnotenie na úrovni regionálnej a na úrovni individuálnych obhospodarovateľov.

Základom pre definovanie kritérií a indikátorov sú predovšetkým záverečné rezolúcie Ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe (Helsinki 1993, Lisabon 1998, Viedeň 2003, Varšava 2007). Konkrétne certifikačné kritériá a indikátory vychádzajú zo 6 základných kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe a zo základných kvantitatívnych a opisných indikátorov definovaných v dokumente "Pan European Criteria and Indicators" (Lisabon 1998, rezolúcia L2 - Paneurópske kritéria a indikátory) a z celoeurópskej smernice nazvanej "Pan-European Operational Level Guidelines" (PEOLG, Lisabon 1998 - Paneurópske prevádzkové smernice).

V znení certifikačných subkritérií a indikátorov hodnotenia sú obsiahnuté závery medzinárodných konferencií o životnom prostredí, rezolúcie ministerských konferencií o ochrane lesov v Európe, základné konvencie Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a ostatné medzinárodné konvencie súvisiace s problematikou lesov, Národný lesnícky program, Národné kritériá a indikátory na hodnotenie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch Slovenska, legislatíva v oblasti lesného hospodárstva a ochrany prírody a krajiny a zákonník práce.

Kritériá a indikátory predstavujú súbor štandardov slúžiaci na kvalifikované, nezávislé a objektívne posúdenie úrovne hospodárenia v lesoch. Ich dodržiavanie je nevyhnutným predpokladom na vydanie certifikátu potvrdzujúceho, že lesy sú obhospodarované v súlade s princípmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

Certifikačné kritériá a indikátory sú výsledkom prípravy a schvaľovania založeného na princípoch konsenzu, transparentnosti a za prítomnosti hlavných záujmových skupín.

Kritéria a indikátory Slovenského systému certifikácie lesov sú definované v technickom dokumente TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Dokument obsahuje súbory kritérií, subkritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre hodnotenie na úrovni regiónu ako celku a na úrovni jednotlivého obhospodarovateľa.

Definované kritériá a indikátory slúžia na spresnenie, zjednotenie a harmonizáciu činnosti nezávislého certifikačného orgánu vykonávajúceho hodnotenie stavu obhospodarovania lesov, definovanie  predmetu a rozsahu auditu a posúdenie súladu stavu lesov a ich obhospodarovania s podmienkami certifikácie. Delia sa na:

 1. Indikátory pre regionálnu úroveň hodnotenia - vzťahujú sa  na celú certifikovanú oblasť daného regiónu.

 2. Indikátory pre individuálnu úroveň hodnotenia - vzťahujú sa na každého individuálneho obhospodarovateľa, zúčastňujúceho sa na certifikácii, prostredníctvom regionálnej certifikácie.

PEFC certifikované

 • Svet

  Výmera lesov: 320 mil. ha
  Počet C-o-C: 12 260

 • Slovensko

  Výmera lesov: 1,196 mil. ha
  Počet C-o-C: 116

(jún2022)

Nájdi certifikované

Certifikácia lesov

Certifikácia lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definované certifikačnou schémou.

Viac o certifikácii

Prihláste sa na

odber newsletteru