Certifikácia TUOL

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Certifikácia TUOL

obhospodarovanie-lesov

Certifikácia trvalo udržateľného obhospodarovania lesov je postup, pri ktorom nezávislý certifikačný orgán posudzuje či obhospodarovanie lesov spĺňa podmienky certifikácie – kritériá trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (TUOL) definované certifikačnou schémou.

 

Trvalo udržatené obhospodarovanie lesov

certifikacia_toulEnvironmentálne vhodné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.
> Viac...

Postup pri certifikácií TUOL

Na regionálnej certifikácii sa môžu na základe dobrovoľnosti zúčastniť všetci vlastníci a obhospodarovatelia lesov. V SR sú pre potreby certifikácie vyčlenené 4 regióny. 
> Viac...

Používanie loga PEFC

Logo PEFC je celosvetovo registrovaná obchodná značka, ktorá pomáha identifikovať drevnú surovinu pochádzajúcu z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom a podporovať jej predaj.
> Viac...

Držitelia PEFC certifikátu TUOL

worldmapVšetkých držiteľov PEFC certifikátov TUOL je možné vyhľadať vo verejne dostupnom registračnom systéme Rady PEFC.
> Viac...