Vznik platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA
6. septembra 2019

Vznik platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA

Sedem organizácií vytvorilo v polovici augusta v Banskej Bystrici spoločnú odbornú platformu s názvom ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA. Zmluvu o vytvorení platformy podpísali signatári týchto subjektov (v abecednom poradí): LESY Slovenskej republiky, š.p., Odborový zväz drevo, lesy, voda, PEFC Slovensko, Rada združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, Slovenská lesnícka komora, Vojenské lesy a majetky, š.p., a Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky. „Problematiku záchrany lesov vníma naša platforma nadrezortne a nepoliticky, a tak ju bude aj presadzovať. Zastupujeme záujmy viac ako 500 tisíc vlastníkov neštátnych lesov Slovenska, čo spolu s rodinnými príslušníkmi predstavuje minimálne 1,5 mil. občanov Slovenska. Ďalej reprezentujeme správcov lesného majetku štátu; členov Slovenskej lesníckej komory; viac ako 150 podnikov, zaoberajúcich sa spracovaním dreva; členov Odborového zväzu drevo, lesy, voda a 239 držiteľov PEFC certifikátov a osvedčení. Pracovníci týchto subjektov vyprodukujä pre národné hospodárstvo Slovenskej republiky ročne výnosy vo výške 3,0 až 3,5 mld. €, obhospodarujú viac ako 1,6 mil. ha lesov a zamestnávajú a vytvárajú pracovné príležitosti najmenej pre 45 tisíc prevažne obyvateľov vidieka,“ hovorí Ing. Juraj Vanko z Platformy ZACHRÁŇME LESNÉ BOHATSTVO SLOVENSKA.

Odborníci z Platformy spracovali návrh nazvaný NOVÁ STRATÉGIA TRVALO UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA LESNÉHO BOHATSTVA SLOVENSKA. Cieľom Platformy je vznik záväzného dokumentu - Štátnej politiky pre ochranu lesného bohatstva Slovenskej republiky. Návrh obsahuje tieto strategické ciele (priority), vrátane politických, legislatívnych a ekonomických nástrojov pre ich realizáciu.

 1. Jednotná štátna politika pre ochranu lesného bohatstva Slovenska
 2. Jedno centrum pre manažment lesného bohatstva štátu
 3. Jeden zákon a jedna štátna správa na ochranu a využívanie lesného bohatstva štátu
 4. Nový prístup k funkciám a úžitkom z lesa a zmena spôsobu obhospodarovania lesov
 5. Kritická revízia chránených území a následná zmena siete chránených území
 6. Vznik stabilného verejného a súkromného sektora lesného hospodárstva
 7. Uplatňovanie verejných politík, podporujúcich drevo ako ekologickú trvalo sa obnovujúcu biosurovinu
 8. Využitie a rozvoj „zelenej ekonomiky“
 9. Zvýšenie kvality vzdelávacej a vedecko-výskumnej sféry, súvisiacej s lesným bohatstvom štátu
 10. Pri všetkých uvedených cieľoch trváme na rešpektovaní nasledovných priorít:
 • Rešpektovať relevantné požiadavky občianskej spoločnosti (verejnosti - daňových poplatníkov) na ekosystémové služby, poskytované lesom a lesným hospodárstvom.
 • Rešpektovať dôležitosť ochrany prírodných hodnôt, súvisiacich s lesnými ekosystémami, najmä tie, ktoré sú definované v spoločnej politike EÚ pre ochranu prírody.
 • Rešpektovať nevyhnutnosť cieľavedomého a cieleného odstraňovania/zmierňovania príčin hynutia lesov vplyvom klimatických zmien, posilňovania rozlohy zdravých lesov ako jedného z najvýznamnejších úložísk CO2 na planéte.
 • Rešpektovať osobitosti, súvisiace s vlastníckymi právami k lesu, osobitne pri obmedzovaní obhospodarovania lesného majetku, najmä neštátnych vlastníkov.

 

Pracovné raňajky s predstaviteľmi Platformy zamerané na jej predstavenie sa uskutočnia v pondelok 9. septembra 2019 o 9. hodine na Osadnej ulici č. 6 v Bratislave pod názvom „ÚSTAVA PRE LESY“.

Prihláste sa na

odber newsletteru