12. septembra 2019

Stanovisko Platformy Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska k schválenej novele zákona o lesoch

Odborníci Platformy zadefinovali ako jeden z rozhodujúcich cieľov v Novej stratégii trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska vytvorenie a schválenie jediného, vzájomne zosúladeného legislatívneho predpisu, garantujúceho adekvátnu starostlivosť o lesné bohatstvo Slovenska vo všetkých rozhodujúcich záujmových oblastiach – v ochrane prírody, v ochrane lesa, aj v ochrane a poskytovaní všetkých rozhodujúcich ekosystémových služieb, ktoré občania od lesa očakávajú, ale aj v poskytovaní ekonomických benefitov, ktoré les prináša pre spoločnosť a ktoré sú pre vlastníka lesa ešte stále zdrojom financovania, väčšinou zadarmo poskytovaných ekosystémových služieb pre spoločnosť.

Preto Platforma považuje za nevyhnutné zosúladiť existujúci Zákon o ochrane prírody a krajiny a Zákon o lesoch do podoby vzájomne prepojeného legislatívneho predpisu, ktorý bude možné efektívne implementovať v praxi. Jeho súčasťou musí byť aj vytvorenie jednotnej štátnej správy, zameranej na ochranu lesného bohatstva Slovenska a základným nástrojom implementácie zákonných opatrení musí byť jeden Program starostlivosti o lesné územie v danej lokalite. Pokiaľ budú existovať dva rozdielne legislatívne predpisy, dva rozdielne programy a dve štátne správy, tak sa tento súlad a zjednotenie postupov v ochrane lesov dosiahnuť nepodarí. O tom nás všetkých presviedčajú doterajšie skúsenosti a aj aktuálne schválené novely zákona o lesoch a zákona o ochrane prírody a krajiny ich iba potvrdzujú a zvýrazňujú, pretože v nich je ochrana prírody nadradená nad ochranou lesov.

Súhrn - Nová stratégia trvalo udržateľného využívania lesného bohatstva Slovenska

Prihláste sa na

odber newsletteru