26. júna 2017

Prelepenie jednej značky druhou nepomáha trvalo udržateľnému hospodáreniu v lesoch

Viac ako 69 miliónov hektárov (16%) certifikovaných lesov vo svete je certifikovaných oboma systémami PEFC a FSC. Oproti roku 2012 vzrástla výmera dvojito certifikovaných leso o 30 miliónov hektárov. V snahe potvrdiť postupy trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch sa obhospodarovatelia v mnohých krajinách rozhodli zapojiť sa do oboch certifikačných schém. Častokrát sa však lesy certifikované obidvoma schémami objavovali samostatne v štatistikách PEFC aj FSC, čo viedlo k navýšeniu celkovej rozlohy certifikovaných lesov vo svete. Z tohto dôvodu sa certifikačné schémy PEFC a FSC v roku 2016 dohodli na spoločnom zhromažďovaní a zverejňovaní údajov o dvojitej certifikácii v snahe poskytnúť reálne čísla a presnejší odhad výmery certifikovaných lesov vo svete.

Vzájomná dohoda o evidencii dvojitej certifikácie poskytuje spoľahlivé informácie o rozlohe certifikovaných lesov vo svete. Uvedené dáta sú podkladom pre rôzne medzivládne dohovory a globálne iniciatívy, ako je napríklad Dohovor o biologickej diverzite (Convention on Biological Diversity)  alebo pre ciele trvalo  udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals). Zozbierané údaje za rok 2016 potvrdili, že dvojitá certifikácia existuje v 28 krajinách. Výlúčenie údajov o dvojitej certifikácii zo štatistík pomohlo spresniť údaj, že celkovo je vo svete certifikovaných 429 miliónov hektárov lesov, pričom 70% z týchto lesov je certifikovaných schémou PEFC.

Generálny sekretát Medzinárodnej rady PEFC Ben Gunneberg v tejto súvislosti uviedol, že z globálneho pohľadu predstavujú prostriedky investované do certifikácie už certifikovaných lesov prostriedky, ktoré sa neinvestovali do certifkácie nových oblastí. Dodáva, že spoločným cieľom by malo byť rozširovanie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a zvyšovanie dostupnosti certifikovaných lesných produktov. Prelepenie jednej značky druhou však nepomáha naplniť tento cieľ. Jedna z príčin výskytu dvojitej certifikácie je trhový prístup. V ňom zohrávajú hlavnú úlohu firmy - akceptovaním oboch certifikačných schém znižujú tlak na vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, čo na druhej strane umožní použiť finančné prostriedky na certifikáciu ešte necertifikovaých lesov.  

 

Dvojitá certifikácia FSC a PEFC – odhad na konci roku 2016

 Double certification

                                    

                                                                                                                                                                                                                                   

Prihláste sa na

odber newsletteru