Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

PEFC zjednocuje svoj štandard spotrebiteľského reťazca lesných produktov s EUTR

Jun 05 2013 V máji 2013 zverejnil PEFC revidovaný štandard pre spotrebiteľský reťazec, v ktorom ponúka spoločnostiam účinný mechanizmus na preukázanie zhody s nariadením EÚ o dreve (EUTR). Štandard bol počas uplynulého jeden a pol roka revidovaný s cieľom uspokojenia špecifických podmienok...

Výzva na predkladanie návrhov: PEFC otvára fond pre spoluprácu v roku 2013

Jan 10 2013 PEFC oznamuje, že prijíma žiadosti na získanie podpory z fondu pre spoluprácu v roku 2013. "Počas posledných dvoch rokov sme prostredníctvom fondu investovali do niekoľkých inovatívnych a unikátnych projektov po celom svete. Tieto projekty vytvárajú pozitívny obraz a...

Medzinárodná štúdia potvrdila, že PEFC spĺňa požiadavky EUTR

Dec 10 2012 Nezávislá organizácia PROFOREST potvrdila v mene Európskej federácie obchodu s drevom (European Timber Trade Federation), že do marca 2013 bude systém PEFC preukazovať plný súlad s platnými právnymi predpismi, tak ako to požaduje Nariadenie EK a EP 995/2010 o dreve (EUTR). Nariadene EU...

Certifikácia lesov je kľúčom k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti biomasy

Nov 28 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii drevo,...

Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo - ISO normy predstavujú základ PEFC certifikácie

Nov 28 2012 PEFC sa môže pochváliť tým, že jeho ​​systém certifikácie obhospodarovania lesov je založený na normách ISO a predpokladá sa, že tomu tak bude i naďalej. PEFC je presvedčený, že pomocou spoločných odborných znalostí môžu oba systémy výrazne prispieť k zlepšeniu využívania...

Potvrdená jednotnosť PEFC

Oct 09 2012 Odvolací súd v Stichting Milieukeur (The Board of Appeal of Stichting Milieukeur -SMK) zamietol odvolanie podané koalíciou mimovládnych organizácií a potvrdili, že PEFC  je v súlade s Holandskými dodávateľskými  kritériami (Dutch Procurement criteria). Toto odmietnutie prišlo jeden...

IEA Bioenergy Strategické štúdie certifikačných systémov

Sep 03 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii, drevo,...

IUCN kongres: Seminár pre podporu partnerstva v lesníctve

Aug 24 2012 Aktivity počas večerných seminárov, ktoré budú prebiehať na nadchádzajúcom kongrese IUCN sa zameriavajú na inovatívne  partnerstvá, ktoré prinášajú ľuďom spoločné možnosti obnovy a zachovania v procese trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. International Model Forest Network (IMFN...

PEFC podporuje šesť nových projektov k zlepšeniu zodpovednosti v rámci lesného hospodárstva

Aug 24 2012 Ako  súčasť pomoci realizuje PEFC projekty a aktivity určené na podporu trvalo  udržateľného hospodárenia v lesoch, tradičnej certifikácie lesov, zlepšenia trhových podmienok pre certifikované výrobky ako aj  pre podporu zlepšenia znalostí a  spolupráce. Za uvedeným účelom...

Olympijske hry 2012 v Londýne a certifikácia

Jul 27 2012 Spolu s otvorením XXX. Letných olympijských hier 2012 v Londýne svet zároveň oslavuje prvý spoločný projekt certifikačných schém. Celý Olympijsky park bol vybudovaný ako spoločný projekt PEFC a FSC s ohľadom na použitie dreva. Táto spolupráca v oblasti nadobúdania dreva...