PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Snaha zainteresovaných strán k rozvoju drevárskeho odvetvia v oblasti povodia Konga

Oct 24 2013 "PEFC je vhodnou alternatívou pre podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v oblasti povodia Konga". Tak znela jedna z hlavných myšlienok, ktoré PEFC predložila na Medzinárodnom fóre o trvalo udržateľnom rozvoji drevospracujúceho priemyslu v Konžskej panve, ktorá by mala združovať...

Global Business Network odporúča PEFC certifikáciu

Oct 24 2013 Jedna z najväčších svetových priemyselných sietí, Consumer Goods Forum (CGF), vytvorila súbor návodov a odporúčaní na podporu realizácie svojho uznesenia, ktoré má napomáhať dosiahnuť zastavenie odlesňovania do roku 2020. S cieľom napomáhať firmám pri tvorbe vlastných politík nákupu...

Prvé PEFC certifikované lesy v Slovinsku

Oct 24 2013  Poľnohospodárska a lesnícka komora Slovinska (CAFS) sa stala prvou organizáciou v krajine, ktorá získala PEFC certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ako regionálna organizácia zastupuje v rámci certifikácie 320 vlastníkov lesov, ktorí obhospodarujú lesy s...

Firmy globálne ťažia z výhod vyplývajúcich z implementácie nariadenia EUTR do certifikačného systému PEFC

Jun 07 2013 "Firmy môžu opäť ťažiť z používania certifikácie PEFC“ povedal Ben Gunneberg, generálny sekretár PEFC International. "PEFC sa stal prvým globálnym systémom certifikácie lesov, ktorý zosúladil svoje normy spotrebiteľského reťazca lesných produktov s nariadením EÚ o dreve (EUTR). Vďaka tomu...

Doplňujúce informácie pre zjednodušenie implementácie štandard PEFC v zosúladení s EUTR

Jun 06 2013 PEFC bude poskytovať rozsiahlu podporu pre firmy a certifikačné orgány, aby sa zabezpečila hladká implementácia nových požiadaviek spotrebiteľského reťazca počas priebehu prechodného obdobia v dĺžke deväť mesiacov, v snahe o preukázanie sa súladu s požiadavkami nariadenia Európskej únie (Timber...

PEFC zjednocuje svoj štandard spotrebiteľského reťazca lesných produktov s EUTR

Jun 05 2013 V máji 2013 zverejnil PEFC revidovaný štandard pre spotrebiteľský reťazec, v ktorom ponúka spoločnostiam účinný mechanizmus na preukázanie zhody s nariadením EÚ o dreve (EUTR). Štandard bol počas uplynulého jeden a pol roka revidovaný s cieľom uspokojenia špecifických podmienok...

Výzva na predkladanie návrhov: PEFC otvára fond pre spoluprácu v roku 2013

Jan 10 2013 PEFC oznamuje, že prijíma žiadosti na získanie podpory z fondu pre spoluprácu v roku 2013. "Počas posledných dvoch rokov sme prostredníctvom fondu investovali do niekoľkých inovatívnych a unikátnych projektov po celom svete. Tieto projekty vytvárajú pozitívny obraz a...

Medzinárodná štúdia potvrdila, že PEFC spĺňa požiadavky EUTR

Dec 10 2012 Nezávislá organizácia PROFOREST potvrdila v mene Európskej federácie obchodu s drevom (European Timber Trade Federation), že do marca 2013 bude systém PEFC preukazovať plný súlad s platnými právnymi predpismi, tak ako to požaduje Nariadenie EK a EP 995/2010 o dreve (EUTR). Nariadene EU...

Certifikácia lesov je kľúčom k zabezpečeniu trvalej udržateľnosti biomasy

Nov 28 2012 V celosvetovom meradle je drevo obrovským zdrojom energie. Je hlavným zdrojom obnoviteľnej energie a tvorí 9% z celosvetových dodávok energie z primárnych zdrojov. Zároveň sa odhaduje, že 2 miliardy ľudí ju využíva pre účely kúrenia a varenia v domácnostiach. Pri tejto pôsobivej bilancii drevo,...

Trvalo udržateľné lesné hospodárstvo - ISO normy predstavujú základ PEFC certifikácie

Nov 28 2012 PEFC sa môže pochváliť tým, že jeho ​​systém certifikácie obhospodarovania lesov je založený na normách ISO a predpokladá sa, že tomu tak bude i naďalej. PEFC je presvedčený, že pomocou spoločných odborných znalostí môžu oba systémy výrazne prispieť k zlepšeniu využívania...