PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Novinky

Výročná správa PEFC 2015

Apr 20 2016 Podstatný vplyv PEFC na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov na globálnej i lokálnej úrovni, úzke zosúladenie aktivít s globálnymi cieľmi udržateľného rozvoja OSN... to všetko obsahuje Výročná správa PEFC 2015 s podtitulkom "Pri pohľade na väčší obraz", ktorú vydala medzinárodná...

Pozvánka - prieskum spokojnosti

Apr 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC si dovoľuje požiadať všetkých, ktorí pravidelne alebo len sporadicky navštevujú web stránku Rady PEFC www.pefc.org, aby sa zúčastnili na krátkom prieskume zameranom na získanie spätnej väzby ohľadom jej aktuálneho fungovnaia a kvality. Získané postoje budú slúžiť ako podklad...

PEFC propagačné video

Mar 18 2016 Nové PEFC propagačné video v slovenskom jazyku informuje o výhodách PEFC certifikácie.            

PEFC reviduje svoje základné normy

Feb 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC vyzýva všetky záujmové skupiny, aby navrhli kandidátov na členov pracovných skupín pre revíziu štandardov PEFC. Úlohou pracovných skupín bude preskúmať a revidovať niektoré zo základných štandardov PEFC, ktorý je najväčším svetovým systémom certifikácie lesov....

Prečítajte si o tom všetko! - PEFC týždeň certifikácie lesov 2015

Feb 08 2016 Kompletná správa z "PEFC týždňa certifikácie lesov 2015" je teraz k dispozícii. Zverejnil ju Medzinárodný inštitút pre udržateľný rozvoj (International Institute for Sustainable Development). Správa popisuje najdôležitejšie informácie zo štvordňového stretnutia PEFC aliancie, pričom...

Požiadavky na spotrebiteľský reťazec - aktualizácia medzinárodného štandardu

Feb 08 2016 Medzinárodná Rada PEFC publikovala druhé vydanie medzinárodného štandardu pre spotrebiteľský reťazec (PEFC ST 2002:2013), ktorý definuje požiadavky na sledovanie pôvodu PEFC certifikovanej suroviny v lesných produktoch a systém náležitej starostlivosti na zabezpečenie legálnosti ostatnej...

Maďarsko sa stalo najnovším členom PEFC

Jan 20 2016 Rada PEFC s potešením prijala Maďarsko za 41. národného člena Rady PEFC. Národný riadiaci orgán v krajine zastupuje nezisková organizácia Hungarian Forest Certification. Endre Schiberna, vedúci výboru pre tvorbu štandardov v Maďarsku zdôraznil, že tvorba národnej schémy...

Medzinárodné uznanie SFCS

Dec 15 2015 Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po...

Spotrebiteľský prieskum dôvery k logám certifikačných schém

Nov 26 2015 Na základe prieskumu „PEFC Global Consumer Survey“ sa zistilo, že viac ako 80% spotrebiteľov na celom svete pri svojom nákupe požaduje od firiem používať certifikovaný materiál z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov. Prieskum poukauje na to, že certifikačné značky ako je PEFC, sú...

Verejné konzultácie k certifikačným systémom PEFC v Čile a Lotyšsku

Nov 26 2015 Už po tretíkrát sa uchádzajú krajiny Čile a Lotyšsko o opätovné uznanie ich systémov certifikácie lesov. Všetky záujmové skupiny majú možnosť zapojiť sa do konzultácií a poskytnúť spätnú väzbu pre potvrdenie ich súladu s požiadavkami medzinárodnej Rady PEFC. Čilský systém PEFC...