Stretnutie členov PEFC 2018 - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Stretnutie členov PEFC 2018

May 07 2018

V dňoch 23. – 27. 4. 2018 sa konalo v Ženeve pravidelné stretnutie členov medzinárodnej Rady PEFC. Cieľom stretnutia bola výmena informácií medzi členskými krajinami a zástupcami záujmových skupín, prediskutovanie návrhu stratégie PEFC na roky 2018-2022, stretnutie členov so zástupcami Rady riaditeľov a sprostredkovanie aktuálnych informácii o medzinárodnom vývoji. Z rokovania vyberáme:

 • ku koncu roka 2017 bolo vo svete certifikovaných viac ako 313 mil. ha lesa a takmer 20000 spoločností bolo držiteľom certifikátu spotrebiteľského reťazca,
 • od roku 2015 prebieha revízia medzinárodných štandardov PEFC. V roku 2017 bol schválený štandard PEFC ST 1001:2017 Postupy na tvorbu štandardov. PEFC ST 1003:201x Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov je v procese verejných konzultácií. 16 národných schém je v súčasnosti v určitej fáze revízie, posudzovania alebo medzinárodného uznania.
 • v máji 2018 sa plánuje pokračovanie školení pre certifikačné orgány a pokračujú školenia COC pre členov PEFC,
 • v apríli 2018 bol vydaný v Gabone prvý certifikát trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, ktorý nadobudne platnosť po jeho schválení akreditačným orgánom v priebehu tohto roku. v Konžskej nížine PEFC zvolil regionálny prístup t. j. bude sa pracovať na jednej regionálnej schéme, ktorá bude prispôsobená pre jednotlivé štátu regiónu,
 • po medzinárodnom uznaní národných certifikačných schém boli prevedené práva na spravovanie schémy PEFC národným riadiacim orgánom Thajska a Gabonu. V krajinách, ktoré nemajú uznané národne schémy administratívne spravuje notifikačné požiadavky medzinárodná Rada PEFC (32 notifikovaných certifikačných orgánov a 219 certifikátov v 36 krajinách).
 • komunikačné oddelenie publikovalo Výročnú správu PEFC 2017
 • od 20. apríla 2018 prebieha druhý ročník fotosúťaže PEFC „Experience forests, experience PEFC“. Národné kolo sa organizuje aj na Slovensku – Objavuj les, objavuj PEFC.
 • PEFC vyhlásil súťaž „Vytvorme budúcnosť s udržateľným drevom“, ktorá je zameraná na podporu využívania certifikovaného dreva v stavebníctve. V rámci tejto iniciatívy PEFC udelí jednu z hlavných cien na Svetovom festivale architektov v Amsterdame za stavbu z PEFC certifikovaného dreva. Nominácie sa zbierajú z celého sveta.
 • jednou zo strategických oblastí je textilný priemysel, ktorý dnes spotrebuje už 3,5% globálnej produkcie celulózy. PEFC zorganizoval v spolupráci s EHK OSN počas regionálneho fóra OSN módnu prehliadku „oblečenia z lesa“.
 • externá spoločnosť realizuje pre PEFC testovanie vyhlásení k logu PEFC. Celkovo bolo oslovených viac ako 6000 spotrebiteľov. K dispozícií sú návrhy textov pre označovanie výrobkov ako i propagačné použitie.
 • prioritami v oblasti európskej legislatívy, ktoré sa dotýkajú pôsobenia certifikačných schém je problematika požiadaviek na udržateľnosť biomasy, EUTR a FLEGT, podmienky verejného obstarávania a ekoznačiek (EU Flower).
 • členovia PEFC prezentovali svoje národné propagačné aktivity pre podporu značky, ktoré sú zamerané od vzdelávacích akcií, cez výstavy, semináre a veľtrhy až po spoločné projekty so záujmovými skupinami
 • generálny sekretár predstavil stratégiu organizácie do roku 2022. Stratégia definuje novú víziu a poslanie. Jej napĺňanie sa bude realizovať prostredníctvom troch strategických smerov - zvýšenia efektívnosti komunikácie, cieleného zapájania a usmerňovania inovácií. Schválenie stratégie sa predpokladá na valnom zhromaždení Rady PEFC v novembri 2018 v Ženeve.MM 2018