Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG - PEFC Novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Zdôrazňovať prínosy lesných produktov je dôležité pre využitie potenciálneho príspevku lesov k napĺňaniu SDG

Mar 16 2018

Rovaniemi Action PlanEnvironmentálne dôvody ochrany lesov sú dobre známe. Menej známa, ale rovnako významná je aj úloha lesných produktov. Produkty lesného hospodárstva sú kľúčom k ekologickému hospodárstvu, ktoré je založené na udržateľných materiáloch s minimálnou environmentálnou stopou.

Akčný plán z Rovaniemi

Toto je hlavnou myšlienkou akčného plánu z Rovaniemi, ktorý je regionálnym plánom na podporu prínosu lesného hospodárstva k prechodu na ekologické hospodárstvo. Schválený v roku 2013, akčný plán z Rovaniemi zostáva hlavným rámcom na usmerňovanie prechodu na ekologické hospodárstvo v sektore lesného hospodárstva v regióne UNECE (Európska hospodárska komisia OSN). S cieľom podporiť úsilie krajín o využitie tohto potenciálu sa odborníci z 13 krajín zišli v Ženeve 13. a 14. februára na pracovnom stretnutí UNECE a FAO s cieľom preskúmať opatrenia prijaté vládami, medzinárodnými organizáciami a súkromným sektorom na realizáciu akčného plánu. PEFC od svojho vzniku aktívne prispieva k napĺňaniu akčnému plánu.

Výmeny názorov medzi rôznymi zainteresovanými stranami poukázali na fakt, že monitorovanie lesného hospodárstva je v mnohých krajinách značne pokročilé. Zároveň sa zdôraznila dôležitosť zberu údajov a informácií o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov pre podporu politických rozhodnutí v prospech zdravého sektora. Mnohé z priorít akčného plánu sa realizujú ako súčasť národných plánov pre lesy a lesné hospodárstvo, ako aj prostredníctvom obchodných stratégií súkromných spoločností.

Podpora trvalo udržateľných lesných produktov je prioritou

pefc certified cupsOdborníci súhlasili s názorom, že podpora využívania lesných produktov v rámci sektora je prioritou, ak majú lesy zmysluplne prispieť k ekologickému hospodárstvu. "Toto je miesto, kde prichádza PEFC. Logo PEFC, ktoré je k dispozícii výhradne na certifikovaných produktoch umožňuje spotrebiteľom v celosvetovom meradle vyberať výrobky pochádzajúce z trvalo udržateľných lesov," zdôraznil Thorsten Arndt, vedúci oddelenia pre komunikáciu PEFC International a člen UNECE/FAO tímu expertov pre sieť lesných politík.

"Nedávny prieskum odhalil, že označenia, ako je napríklad značka PEFC, sú pre spotrebiteľov najdôveryhodnejším dôkazom, že sa zohľadňujú environmentálne aspekty a požiadavky na trvalo udržateľný rozvoj. Nie je prekvapujúce, že viac ako dve tretiny spotrebiteľov na celom svete súhlasí, že spoločnosti by mali používať certifikáciu PEFC, aby preukázali, že drevo, ktoré používajú, je overené a pochádza z legálnych a trvalo udržateľných zdrojov," uzavrel Thorsten.

Marta Gaworska, predsedníčka výboru EHK OSN pre lesné hospodárstvo a priemysel zdôraznila, že lesy a ich produkty sú prísľubom pre udržateľnú budúcnosť a ich využívanie môže podporiť prechod na ekologické hospodárstvo a prispieť k udržateľnejším spôsobom spotreby a výroby.