Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

COC certifikované spoločnosti vnímajú certifikáciu predovšetkým ako nástroj na zabezpečenie legálnosti a prevenciu pred nelegálnou ťažbou

Feb 12 2018

ejwwpAktuálne publikovaná štúdia zameraná na certifikáciu spotrebiteľského reťazca v krajinách strednej a južnej Európy “The status of chain of custody certification in the countries of Central and South Europe” predstavuje výsledky výskumu zameraného na zhodnotenie porozumenia a postojov certifikovaných spoločností k problematike certifikácie lesov vrátane identifikovania výhod a problémov súvisiacich s certifikovanými reťazcami dreva. Prieskum prebiehal v roku 2016 na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Slovinsku a Srbsku v roku 2016. K hlavným zisteniam štúdie možno zaradiť:

- existujú rozdiely medzi krajinami, pokiaľ ide o certifikovanú výmeru lesov, používanú certifikačnú schému a počet COC certifikovaných spoločností. Tieto vyplývajú z rozdielnych procesov rozvoja certifikácie lesov v jednotlivých krajinách

- COC certifikované spoločnosti preukázali vysokú úroveň porozumenia konceptu certifikácie spotrebiteľského reťazca a zároveň majú dostatočné znalosti o certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov

- COC certifikované spoločnosti vo všetkých sledovaných krajinách spájajú certifikáciu lesov predovšetkým s otázkami preukazovania legálnosti, sledovania pôvodu dodávok dreva a predchádzania nezákonnej ťažbe dreva a až následne ju považujú za nástrojom na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a trvalo udržateľného využívania dreva

- hlavné očakávané prínosy vyplývajúce z certifikácie súvisia so zlepšením vonkajšieho imidžu spoločností, po ktorom nasledujú ekonomické výhody ako je prenikanie na nové trhy, zvýšenie objemu predaja, zväčšenie trhového podielu a zvýšenie zisku

- hlavný problém spojený s certifikovaným dodávateľským reťazcom súvisí s vysokými cenami certifikovaných materiálových vstupov a následnými ťažkosťami súvisiacimi s konzistenciou a množstvom dodávok. Na druhej strane spoločnosti neevidujú žiadnu alebo minimálnu cenovú prémiu za predaj svojich certifikovaných výrobkov

- vysoké ceny vstupných materiálov považujú za najproblematickejšiu oblasť súvisiacu s certifikovaným dodávateľským reťazcom najmä malé spoločnosti a spoločnosti certifikované schémou FSC

Originálna štúdia “The status of chain of custody certification in the countries of Central and South Europe"