Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike

Nov 22 2012 Pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie PEFC Slovensko sa 7. novembra vo Vyhniach uskutočnila medzinárodná konferencia „Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike.“ Program konferencie sa niesol v duchu akčného plánu EHK a ELK FAO pre lesnícko-drevársky sektor v rámci zelenej...

Prvé PSL vytlačené na 100% PEFC certifikovanom papieri

Sep 26 2012 Na základe objednávky podniku LESY SR, š.p. Banská Bystrica bolo na Slovensku prvý krát  vytlačených 33 plánov starostlivosti o les (PSL) na 100% PEFC certifikovanom papieri. Podrobné plány na nový desať ročný cyklus tvoria tematické lesnícke mapy a plány hospodárskych opatrení...

Podpora rozvoja PEFC certifikácie v Maďarsku

Sep 17 2012 Medzinárodný seminár s názvom „Posilnenie partnerstva na podporu PEFC certifikácie v Maďarsku“ sa konal 7. septembra 2012 v Šoproni. Cieľom seminára, ktorý organizoval národný riadiaci orgán PEFC Hungary, bolo získať skúsenosti z tvorby a implementácie národných...

Spolupráca na úrovni národných riadiacich orgánov PEFC Slovenska a Lotyšska

Sep 13 2012 12. septembra 2012 sa na pôde štátneho podniku Lesy SR, š.p. uskutočnilo stretnutie zástupcov PEC Slovensko a PEFC Lotyšsko. Stretnutie sa konalo na podnet národného sekretára PEFC Lotyšsko Andrejsa Bruvelisa a jeho cieľom bolo oboznámiť siedmych zástupcov PEFC Lotyšsko, Lotyšských...

12. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 04 2012 Dňa 30.3.2012 sa v Banskej Bystrici konalo 12. valné zhromaždenie združenia PEFC Slovensko. V rámci rokovania členovia združenia prerokovali a schválili: výročnú správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2011 zmeny v príspevkoch za PEFC notifikáciu a používanie loga PEFC správu o...

Podpíšte Rio deklaráciu certifikácie lesov!

Apr 04 2012 Rio deklarácia certifikácie lesov, odštartovaná v Rio v 2010, vychádza z myšlienky potreby jednotného súboru princípov, ktorý poskytne návod pre lepšiu podporu certifikácie lesov a jej postupný rozvoj v prospech trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vo svojej preambule deklarácie...

Lesy – kľúč k zelenej ekonomike, k environmentálnemu rozvoju a sociálnej stabilite vidieka

Feb 07 2012 Rada PEFC Slovensko sa obrátila na všetky relevantné strany s návrhmi obsahu budúceho vládneho programu, ktorých realizácia bude prínosom pre rozvoj vidieckych oblastí Slovenska, zlepší podmienky pri napĺňaní medzinárodne uznaných štandardov trvalo udržateľného  obhospodarovania lesov a...

Odporúčania pre obchodnú politiku v obchode s drevom a výrobkami z dreva na podporu TUOL

Feb 07 2012 Plnohodnotné naplnenie myšlienky podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov prostredníctvom certifikácie vyžaduje prepojenosť celého reťazca produkcie drevnej suroviny, spracovania dreva a výroby medziproduktov a konečných výrobkov na báze dreva.  Odporúčania pre obchodnú...

Dopady návrhu zákona o ochrane prírody a krajiny na trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Feb 07 2012 Ministerstvo životného prostredia, aj napriek vládnym programom deklarovaným dialógom medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou, vypracovalo návrh zákona ochrane prírody a krajiny úzko špecializovaným okruhom ľudí s prostredia environmentálnych nevládnych organizácii a prírodovedných...

PEFC na výstave v Národnej rade SR

Sep 22 2011 PEFC Slovensko propagovalo myšlienku certifikácie lesov na výstave "Lesy pre ľudí, ktorá sa uskutočnila na pôde Národnej rady Slovenskej republiky v dňoch 7.-16.9.2011. Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnili poprední predstavitelia lesníckych  inštitúcií, zástupcovia Ministerstva...