Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Významné ocenenie pre predsedu PEFC Slovensko

Oct 21 2013 Významné rezortné vyznamenanie „Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ odbržal predseda združenia PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas 40. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013. Počas neho...

Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve a PEFC certifikácia

Jul 10 2013 PEFC certifikácia C-o-C poskytuje spoločnostiam efektívny mechanizmus na splnenie požiadaviek nariadenia EÚ o dreve (EUTR). Nový PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 (PEFC ST 2002:2013, TD SFCS 1004:2013) so svojim systémom náležitej starostlivosti (PEFC DDS) je plne prepojený...

Nový technický dokument SFCS pre C-o-C

Jun 27 2013 Členovia PEFC Slovensko schválili slovenskú verziu medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec. Medzinárodný C-o-C štandard PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements bol predmetom globálnej revízie s cieľom zosúladiť postupy náležitej...

13. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

May 07 2013 Dňa 21.3.2013 sa v Banskej Bystrici konalo valné zhromaždenie PEFC Slovensko. V rámci správy o činnosti združenia za rok 2012, predseda PEFC Slovensko František Štulajter informoval o aktivitách združenia počas predchádzajúceho roku, členskej základni, priebehu a stave certifikačného procesu...

PEFC Slovensko schválilo novú dokumentáciu SFCS

Jan 24 2013 PEFC Slovensko prevzalo za súčasť svojej technickej dokumentácie medzinárodný dokument PEFC ST 2003:2012 Requirements for certification bodies operating certification against the PEFC international chain of custody standard. Medzinárodný štandard je spoločným dokumentom IAF...

Pozvanka na verejné konzultácie - Nariadenie o dreve 995/2010 (EUTR)

Dec 10 2012 V súvislosti s  implementáciou nariadenia (EÚ) o dreve od 3. marca 2012 (EUTR), Rada PEFC revidovala svoj medzinárodne platný štandard  pre spotrebiteľský reťazec PEFC ST 2002:2010 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements, ktorý sa v SR uplatňuje prostredníctvom technického...

Čo hovoria periodiká

Dec 06 2012 Informácie o konferencii "Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike", ktorá sa konala 7.11.2012 vo Vyhniach pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie PEFC Slovensko sa dostali i vybraných periodík. Články o cieľoch, priebehu a záveroch uverejnili vo svojich aktuálnych vydaniach...

Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike

Nov 22 2012 Pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie PEFC Slovensko sa 7. novembra vo Vyhniach uskutočnila medzinárodná konferencia „Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike.“ Program konferencie sa niesol v duchu akčného plánu EHK a ELK FAO pre lesnícko-drevársky sektor v rámci zelenej...

Prvé PSL vytlačené na 100% PEFC certifikovanom papieri

Sep 26 2012 Na základe objednávky podniku LESY SR, š.p. Banská Bystrica bolo na Slovensku prvý krát  vytlačených 33 plánov starostlivosti o les (PSL) na 100% PEFC certifikovanom papieri. Podrobné plány na nový desať ročný cyklus tvoria tematické lesnícke mapy a plány hospodárskych opatrení...

Podpora rozvoja PEFC certifikácie v Maďarsku

Sep 17 2012 Medzinárodný seminár s názvom „Posilnenie partnerstva na podporu PEFC certifikácie v Maďarsku“ sa konal 7. septembra 2012 v Šoproni. Cieľom seminára, ktorý organizoval národný riadiaci orgán PEFC Hungary, bolo získať skúsenosti z tvorby a implementácie národných...