Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

Členská základňa PEFC Slovensko sa rozširuje

Mar 30 2014 Tri významné drevospracujúce podniky - Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Amico Drevo, spol s r.o. Oravský Podzámok a DYHA TIROLA s.r.o. Košice sa stali novými člemni združenia PEFC Slovensko. Na základe ich žiadostí o prijatí za členov do komory spracovateľov dreva tak 26.3.2014 rozhodlo...

PEFC Slovensko otvára 2. revíziu dokumentov SFCS

Feb 05 2014 PEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Cieľom v poradí druhej revízie SFCS je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek...

Úspešne ukončená mimoriadna revízia SFCS

Jan 29 2014 PEFC Slovensko úspešne ukončilo mimoriadnu revíziu SFCS. Mimoriadna revízia národnej schémy bola iniciovaná zmenami v medzinárodných štandardoch PEFC, ktorá v novembri 2010 schválilo valné zhromaždenie Rady PEFC. Požiadavky medzinárodných štandardov (PEFC ST 1001:2010, PEFC ST...

Významné ocenenie pre predsedu PEFC Slovensko

Oct 21 2013 Významné rezortné vyznamenanie „Cenu ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ odbržal predseda združenia PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo počas 40. medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2013. Počas neho...

Nariadenie EÚ 995/2010 o dreve a PEFC certifikácia

Jul 10 2013 PEFC certifikácia C-o-C poskytuje spoločnostiam efektívny mechanizmus na splnenie požiadaviek nariadenia EÚ o dreve (EUTR). Nový PEFC štandard pre spotrebiteľský reťazec z roku 2013 (PEFC ST 2002:2013, TD SFCS 1004:2013) so svojim systémom náležitej starostlivosti (PEFC DDS) je plne prepojený...

Nový technický dokument SFCS pre C-o-C

Jun 27 2013 Členovia PEFC Slovensko schválili slovenskú verziu medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec. Medzinárodný C-o-C štandard PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements bol predmetom globálnej revízie s cieľom zosúladiť postupy náležitej...

13. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

May 07 2013 Dňa 21.3.2013 sa v Banskej Bystrici konalo valné zhromaždenie PEFC Slovensko. V rámci správy o činnosti združenia za rok 2012, predseda PEFC Slovensko František Štulajter informoval o aktivitách združenia počas predchádzajúceho roku, členskej základni, priebehu a stave certifikačného procesu...

PEFC Slovensko schválilo novú dokumentáciu SFCS

Jan 24 2013 PEFC Slovensko prevzalo za súčasť svojej technickej dokumentácie medzinárodný dokument PEFC ST 2003:2012 Requirements for certification bodies operating certification against the PEFC international chain of custody standard. Medzinárodný štandard je spoločným dokumentom IAF...

Pozvanka na verejné konzultácie - Nariadenie o dreve 995/2010 (EUTR)

Dec 10 2012 V súvislosti s  implementáciou nariadenia (EÚ) o dreve od 3. marca 2012 (EUTR), Rada PEFC revidovala svoj medzinárodne platný štandard  pre spotrebiteľský reťazec PEFC ST 2002:2010 Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements, ktorý sa v SR uplatňuje prostredníctvom technického...

Čo hovoria periodiká

Dec 06 2012 Informácie o konferencii "Postavenie a úloha lesov v zelenej ekonomike", ktorá sa konala 7.11.2012 vo Vyhniach pri príležitosti 10. výročia založenia organizácie PEFC Slovensko sa dostali i vybraných periodík. Články o cieľoch, priebehu a záveroch uverejnili vo svojich aktuálnych vydaniach...