Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Národné novinky

SR smerom k zelenému hospodárstvu

Sep 28 2016 Slovenské predsedníctvo v Rade EÚ poskytuje priestor na ďalšiu prezentáciu činnosti PEFC. Jedným z príkladov je publikácia „Slovenská republika smerom k zelenému hospodárstvu“, ktorej ambíciou je vytvoriť prehľad o súčasnej situácii ako aj perspektívach SR na ceste budovania hospodárstva s...

PEFC na LIGNUMEXPO 2016

Sep 28 2016 Výhody PEFC certifikácie pre obchodníkov a spracovateľov dreva boli odprezentované v rámci bloku odborných prednášok organizovaných Zväzom spracovateľov dreva SR na tému „Transparentný trh s drevom – predpoklad stability“. Séria prednášok bola súčasťou stredoeurópskej medzinárodnej výstavy...

Politika kvality PEFC Slovensko

Aug 17 2016 Politika kvality PEFC Slovensko definuje význam a úlohy PEFC certifikácie a popisuje základné princípy a ciele kvality, ktorých dodržiavaním združenie realizuje svoju integračnú úlohu pri zodpovednom obhospodarovaní lesov a rozumnom využívaní produktov a služieb lesov v prospech občanov SR,...

Deň zmeny - spoločne pri podpore environmentálnej výchovy

Jul 11 2016 Deň zmeny – podujatie, ktoré každoročne organizuje Mondi SCP a.s., členská organizácia PEFC Slovensko, sa konalo 15. júna 2016 v Ružomberku. Cieľom podujatia bolo predovšetkým pomôcť návštevníkom pochopiť, že ľudské správanie má vplyv na okolité prostredie, podporiť ich v presvedčení, že ľudia...

PEFC Slovensko na celoštátnej poľovníckej výstave

May 10 2016 Celoštátna poľovnícka výstava Poľovníctvo a príroda 2016 poskytuje priestor pre združenie PEFC Slovensko aktívne propagovať svoje aktivity zamerané na podporu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.  PEFC Slovensko v úlohe reklamného partnera výstavy bude mať možnosť prezentovať sa...

Stretnutie členov PEFC 2016

May 10 2016 V dňoch 27.-29.apríla sa v švajčiarskej Ženeve uskutočnilo stretnutie členov PEFC. V rámci trojdňového stretnutia bol na programe seminár na prezentáciu možností využívania internej komunikačnej platformy PODIO a jeho modulu CRM (riadenie vzťahov zo zákazníkmi). Pozornosť sa venovala budovaniu...

Memorandum o spolupráci

Apr 20 2016 Memorandum o vzájomnej spolupráci s cieľom zvýšiť vzájomnú informovanosť, účasť na programoch a aktivitách a podpore realizácie spoločných projektov podpísali dňa 18. apríla 2016 lesnícke inštitúcie s mestom Zvolen. PEFC Slovensko, ako jedna z 11 signatárskych organizácií zastupujúcich lesnícky...

17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 08 2016 Dňa 22.3.2016 sa konalo 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia a zástupcovia partnerov. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. informoval v správe o činnosti združenia za rok 2015 o hlavných národných...

Medzinárodné uznanie SFCS

Mar 07 2016 Medzinárodná Rada PEFC dňa 14.1.2016 opätovne uznala Slovenský systém certifikácie lesov za súčasť systému PEFC na obdobie nasledujúcich 5 rokov. Nové revidované dokumenty národného systému, ktoré sú výsledkom revízie dokumentácie v rokoch 2014 a 2015 vstúpili do platnosti 1.10.2015 a po...

Pozvánka na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 02 2016 Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2016 o 10:00 hod. v budove...