PEFC predstavil certifikáciu lesov na Ekofestivale - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC predstavil certifikáciu lesov na Ekofestivale

Aug 26 2019

Certifikácia lesov bola jednou z tém Ekofestivalu, ktorý sa konal v dňoch 22. - 25. augusta v rámci výstavy Agrokomplex v Nitre. Hlavným cieľom festivalu bola podľa organizátora, občianskeho združenia ESORG, prezentácia občianskych združení zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Poľska a Rakúska, ktoré sa venujú ochrane prírody. Priestor na predstavenie svojej činnosti dostalo združenie PEFC Slovensko.

Otázkam prínosu certifikácie lesov PEFC k cieľom udržateľného rozvoja, posilnenia a zlepšenia pozitívneho imidžu lesníctva a využívania dreva ako obnoviteľnej suroviny sa, okrem iných, vo svojej prezentácii venoval doc. Ing. Hubert Paluš, PhD., národný sekretár PEFC Slovensko. V rámci úvodného dňa festivalu, 22. augusta, prítomných zároveň oboznámil s výhodami PEFC certifikácie a hlavnými cieľmi tvorby národného systému certifikácie lesov v schéme PEFC. V závere predstavil výzvu pre všetky záujmové skupiny podieľať sa spoločne na plnom využívaní potenciálu lesov k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja prostredníctvom uplatňovania pozitívneho prístupu k trvalo udržateľnému obhospodarovaniu a využívaniu lesných zdrojov.

Ekofesival 1

Ekofestival 2

EKofestival 3