Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku! - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Zašlite nám svoj názor a pomôžte zlepšiť fungovanie PEFC certifikácie lesov na Slovensku!

Jul 29 2019

commentDôležitým prvkom certifikácie lesov podľa PEFC je neustále zlepšovanie. Zvlášť významné sú pre nás názory, pripomienky a postrehy tých, ktorých sa národné štandardy a normy certifikačnej schémy PEFC priamo dotýkajú a ktorí ju využívajú, t. j. predovšetkým vlastníkov a obhospodarovateľov lesov, ale i obchodníkov a spracovateľov dreva a lesných produktov, pracovníkov certifikačných a akreditačných orgánov, či maloobchodných reťazcov alebo konečných spotrebiteľov a obyvateľov.

V súlade s medzinárodnými požiadavkami PEFC certifikácie, združenie PEFC Slovensko pripravuje pravidelnú, v poradí 3. revíziu certifikačných požiadaviek s cieľom aktualizovať a zlepšiť súčasné kritéria a postupy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pri zohľadnení najnovších vedeckých poznatkov, aktuálnej legislatívy a spoločenských požiadaviek.

V tejto súvislosti si vás dovoľujeme požiadať o zaslanie vašich pripomienok, návrhov a postrehov k súčasnému fungovaniu Slovenského systému certifikácie lesov, či už z pohľadu opodstatnenosti, aktuálnosti, zrozumiteľnosti a vykonateľnosti existujúcich kritérií trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, organizácie regionálnej certifikácie alebo procesu auditovania.

Svoje pripomienky, návrhy a postrehy aj s krátkym odôvodnením zasielajte prostredníctvom e-mailu info@pefc.sk alebo poštou na adresu PEFC Slovensko, T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen.

V prípade pripomienok týkajúcich sa konkrétneho znenia technických dokumentov SFCS môžete použiť priložený pripomienkový formulár.

Všetky pripomienky budú prerokované členmi Rady PEFC Slovensko.

Termín zaslania pripomienok je 30. september 2019