PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video) - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PRÍRODE BLÍZKA STAROSTLIVOSŤ (Video)

Dec 03 2018

Lesy a ich trvalo udržateľné obhospodarovanie je na Slovensku dlhodobo založené na funkčne integrovanom prístupe. Všetky lesy plnia komplex funkcií, ktoré sú však využívané rôznym spôsobom a rôznou mierou v závislosti od potrieb človeka. Princípom a predpokladom dlhodobo udržateľného funkčne integrovaného lesného hospodárstva je dosiahnutie prírode blízkej štruktúry lesných ekosystémov, zodpovedajúcich ich stanovištným podmienkam, čo sa pozitívne prejaví na zvyšovaní ekologickej stability lesov. Tomu zodpovedá aj obsah záväzných Programov starostlivosti o lesy.