Otvorený list predsedovi vlády SR - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Otvorený list predsedovi vlády SR

Nov 07 2018

Združenie PEFC Slovensko adresovalo otvorený list predsedovi vlády Slovenskej republiky, v ktorom sa uvádza, že novela zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z dielne Ministerstva životného prostredia SR prispieva k pokračovaniu v nekonečnom, nič neriešiacom odbornom spore medzi lesníctvom a ochranou prírody, ktorý dlhodobo negatívne ovplyvňuje stav lesov na Slovensku a za posledných 10 rokov výrazne prispel k zhoršeniu stavu lesov na Slovensku. Naviac je podporená masívnou mediálnou kampaňou inštitúcií štátnej ochrany prírody a mimovládnych organizácií.

PEFC Slovensko z toho dôvodu požaduje za potrebné upozorniť predsedu vlády SR, ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia ako i predsedov koaličných strán na dôležitý fakt a to, že obsah novely zákona je v zásadnom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020.

Dnes je zrejmé, že bude nevyhnuté vykonať zásadné zmeny v nazeraní na ochranu, obhospodarovanie, spravovanie a využívanie lesných spoločenstiev na Slovensku. V tejto súvislosti PEFC Slovensko považuje za prvoradé:

  • vytvoriť priestor pre racionálny „dialóg“ medzi lesníctvom a ochranou prírody.
  • vykonať KRITICKÚ ANALÝZU doterajších postupov pri obhospodarovaní a ochrane lesov na Slovensku s cieľom opraviť „vlastné chyby“ a prijať aj názor opačnej strany na úrovni PRIJATEĽNÝCH KOMPROMISOV.
  • následne vytvoriť záväzný prierezový dokument schválený NR SR s pracovným názvom „NÁRODNÁ STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO VYUŽÍVANIA PRÍRODNÝCH ZDROJOV NA SLOVENSKU“. Dokument musí plne korešpondovať s obsahom celosvetových a európskych dohovorov ako je OSN 2030 Agenda pre trvalo udržateľný rozvoj, Parížska dohoda o klimatickej zmene, Zelená (bio) ekonomika EÚ, a pod. Treba pri tom mať na zreteli, že pestrosť a kvalita existujúcich obnoviteľných prírodných lesných zdrojov vytvára pre hospodárstvo SR pri ich zodpovednom obhospodarovaní a využívaní dôležité konkurenčné výhody pre budúcnosť. Tento dokument by mal obsahovať realizačné nástroje a byť záväzný pre všetky rezorty, ktorých by sa dotýkal. Vtedy je predpoklad, že lesné bohatstvo Slovenskej republiky bude ekologicky, ekonomicky a sociálne manažované v prospech občanov Slovenskej republiky a občanov Európskej únie.

V nadväznosti na tieto fakty PEFC Slovensko požaduje, aby predseda vlády SR využil všetky svoje kompetencie a nástroje na vypracovanie Národnej stratégie udržateľného využívania prírodných zdrojov na Slovensku a zároveň vyžadoval a dôsledne trval na dodržiavaní Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a do tej doby zastavil prebiehajúci legislatívny proces schvaľovania noviel zákonov 326/2005 Z.z. o lesoch a 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

Otvorený list predsedovi vlády SR