SPOLOČENSTVÁ LESOV NA SLOVENSKU (Video) - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

SPOLOČENSTVÁ LESOV NA SLOVENSKU (Video)

Oct 23 2018

Dreviny a ich spoločenstvá sa vyskytujú aspoň na polovici územia našej republiky. Sú významným zdrojom obnoviteľných surovín a plnia v krajine významné funkcie, ktoré sú z hľadiska ekologickej stability krajiny, jej racionálneho využívania a trvalo udržateľného rozvoja regiónov Slovenska nenahraditeľné. V porovnaní so susednými štátmi zvláštnosťou Slovenských lesov je to, že na relatívne malej ploche sú veľmi pestré prírodné podmienky a rozličné typy lesov, od nížin, cez pahorkatiny, až po vysokohorské lesy.