Bezpečné dni v práci - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Bezpečné dni v práci

Jun 29 2018

Odborový zväz DREVO, LESY VODA (OZ DLV) v spolupráci s PEFC Slovensko zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch SOŠ lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018 pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára. Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p.

Ambíciou súťaže je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl. Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

S potešením možno konštatovať, že cieľ súťaže sa podarilo úspešne naplniť o čom svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj ďalší ročník. Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP, ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia – poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi. Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia (nie len) pri práci. Sme presvedčení, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho ďalšieho osobného aj kariérneho života. Súťaž podporilo dovedna 16 partnerov.

Významným mediálnym partnerom podujatia sa stal LESMEDIUM SK, s.r.o.

BOZP 1

BOZP 2

BOZP 3