Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Pozvánka na 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Feb 20 2018

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 19. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 21.3.2018 o 10:00 hod. v hoteli Národný dom v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2017
  4. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2017
  5. Správa dozornej rady
  6. Program PEFC Slovensko na nadchádzajúce obdobie
  7. Zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2018
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 15.3.2018 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.