Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC systém náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh

Oct 06 2017

V záujme zjednodušenia preukazovania, udržiavania a pravidelného vyhodnocovania systému náležitej starostlivosti pri prvom uvádzaní dreva na trh, spracoval sekretariát PEFC Slovensko výber indikátorov z technického dokumentu TD SFCS 1003:2014 Kritéria a indikátory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Vybrané indikátory priamo zodpovedajú požiadavkám EUTR a predstavujú postup pri uplatňovaní systému náležitej starostlivosti pre držiteľov PEFC osvedčení o účasti v certifikácii lesov. Povinnosť zaviesť a udržiavať systém náležitej starostlivosti (DDS – z angl. Due Diligence System) vyplýva z požiadaviek Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (tzv. nariadenie o dreve - EUTR). Vypracovaný PEFC systém náležitej starostlivosti bol sprístupnený všetkým držiteľom osvedčení o účasti na certifikácii lesov v elektronickej alebo tlačenej forme a ako interný dokument obhospodarovateľa slúži na preukázanie zhody s požiadavkami EUTR.