Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Podpora zelených pracovných miest v lesníctve

Jun 29 2017

titleSpoločný seminár procesu FOREST EUROPE, EHK OSH a FAO „Podpora zelených pracovných miest v lesníckom sektore“ sa uskutočnil 27. a 28. júna v Bratislave. Rokovania sa sústredili na predstavenie príkladov a možnosti podpory zelených pracovných miest, návrhy na zlepšenie situácie pracovníkov v lesnom hospodárstve a spôsoby, akými zelené zamestnávanie môže podporiť budúcu stratégiu lesného hospodárstva. V rámci odborných prezentácií predstavil Hubert Paluš, národný sekretár PEFC Slovensko, požiadavky Slovenského systému certifikácie lesov na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci. Prítomní odborníci v tejto súvislosti skonštatovali, že certifikačné schémy majú vytvorený rámec pre bezpečné podmienky pre prácu v lese. Výhodou národných certifikačných systémov, akým je Slovenský systém certifikácie lesov, je poznanie národných špecifík a ich zohľadnenie pri tvorbe certifikačných kritérií.

FE 1 small