17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 08 2016

Dňa 22.3.2016 sa konalo 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 15 riadnych členov združenia a zástupcovia partnerov. Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. informoval v správe o činnosti združenia za rok 2015 o hlavných národných a medzinárodných aktivitách združenia, rozvoji národnej certifikačnej schémy, procese medzinárodného posudzovania revidovaného systému SFCS a činnosti sekreteriátu. Zároveň informoval o úlohách stanovených na rok 2016 v oblasti revízie technických dokumentov a spolupráce s relevantnými externými partnermi. Členovia PEFC Slovensko schválili ročné záverečné vyúčtovanie za rok 2015, správu dozornej rady, zásady hospodárenia PEFC SK pre rok 2016, zmenu stanov PEFC Slovensko a člena dozornej rady. Valné zhromaždenie taktiež prerokovalo nominácie zástupcov združenia do relevantných komisií SNAS a lektorov pre školenia účastníkov certifikačného procesu.