Pozvánka na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Pozvánka na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Mar 02 2016

Pozývame všetkých držiteľov PEFC osvedčení o účasti na regionálnej certifikácii trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a PEFC certifikátov spotrebiteľského reťazca lesných produktov na 17. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2016 o 10:00 hod. v budove generálneho riaditeľstva štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky, š.p.,  Nám. SNP 8, Banská Bystrica s nasledovným programom:

  1. Otvorenie
  2. Správa o činnosti PEFC Slovensko za rok 2015
  3. Správa o hospodárení PEFC Slovensko za rok 2015
  4. Správa dozornej rady
  5. Zásady hospodárenia na rok 2016
  6. Diskusia
  7. Návrh na uznesenie
  8. Záver

Účasť na valnom zhromaždení je potrebné potvrdiť prostredníctvom návratky najneskôr do 16.3.2016 poštou, faxom alebo elektronicky na info@pefc.sk.