Valné zhromaždenie PEFC Slovensko - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Apr 14 2015

16. valné zhromaždenie PEFC Slovensko sa konalo 31. 3. 2015 v Banskej Bystrici. Predseda združenia oboznámil členov so správou o činnosti za rok 2014, v ktorej sa venoval členskej základni, prezentoval rámcové informácie z valného zhromaždenia Rady PEFC, informoval o zasadnutiach Rady PEFC Slovensko, stave a vývoji certifikácie na Slovensku, pláne aktivít na ďalšie obdobie a procese revízie dokumentácie SFCS, ktorá prebiehala v roku 2014. Valné zhromaždenie počas svojho rokovania ďalej schválilo správu o hospodárení združenia, zmenu interného dokumentu SFCS ND 005, zásady hospodárenia PEFC SK pre rok 2015, zmenu stanov PEFC Slovensko a výšku rozvojových členských príspevkov a príspevkov za používanie loga PEFC v roku 2016. Členovia združenia odsúhlasili uznanie revidovaných systémov certifikácie lesov Austrálie a Portugalska.

 

V diskusii sa členovia a pozvaní hostia venovali otázkam stavu riešenia požiadaviek nariadenia EÚ o dreve, implementácie akčného plánu k Národnému programu využitia potenciálu dreva v SR a problematike vyhotovovania Programov starostlivosti o lesy v budúcnosti.