Zahájenie verejných konzultácií k dokumentom SFCS - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Zahájenie verejných konzultácií k dokumentom SFCS

Aug 16 2014

PEFC Slovensko otvára verejné pripomienkovanie dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov, ktorého cieľom je umožniť jednotlivcom, laickej a odbornej verejnosti, ako aj všetkým záujmovým skupinám aktívne sa zapojiť do procesu tvorby dokumentácie Slovenského systému certifikácie lesov.

Návrh revidovanej dokumentácie SFCS určený na verejné pripomienkovanie je výsledkom práce členov technickej komisie zastupujúcich rôzne záujmové skupiny. Práca technickej komisie vychádza zo schválených postupov a je založená na konštruktívnej diskusii s cieľom odporučiť na verejné konzultácie dokumenty SFCS prijaté na základe dohodnutého princípu konsenzu.

Pripomienky, návrhy a komentáre k predloženým dokumentom je možné zasielať najneskôr do  19.10.2014 prostredníctvom pripomienkových formulárov elektronicky na info@pefc.sk alebo písomne na adresu združenia PEFC Slovensko:

Dokumenty určené na verejné pripomienkovanie

Tlačová správa k zahájeniu verejných konzultácií k dokumentom SFCS