PEFC Slovensko otvára 2. revíziu dokumentov SFCS - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Slovensko otvára 2. revíziu dokumentov SFCS

Feb 05 2014

endorsement-processPEFC Slovensko otvára revíziu dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov (SFCS). Cieľom v poradí druhej revízie SFCS je implementácia nových vedeckých poznatkov, záverov medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa k obhospodarovaniu lesov, zmien vyplývajúcich z požiadaviek medzinárodnej Rady PEFC a národnej legislatívy, ako i praktických skúseností z doterajšieho využívania národného certifikačného systému.

Proces revízie dokumentov SFCS je otvorený pre všetky záujmové skupiny prostredníctvom nominovania svojich zástupcov za členov technickej komisie, pripomienkovania rozsahu a procesu revízie, ako i pripomienkovania vytvoreného návrhu technických dokumentov v procese verejných konzultácii.

PEFC Slovensko si týmto dovoľuje pozvať všetky relevantné záujmové skupiny nominovať  svojich zástupcov za členov technickej komisie pre revíziu dokumentov SFCS. Zároveň ponúka možnosť pripomienkovať rozsah a postup revízie dokumentov, ktorý je uvedený v Obsahovom zámere revízie dokumentov SFCS.

Informácie o rozsahu a procese revízie SFCS

Tlačová správa