Nový technický dokument SFCS pre C-o-C - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Nový technický dokument SFCS pre C-o-C

Jun 27 2013

Členovia PEFC Slovensko schválili slovenskú verziu medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec. Medzinárodný C-o-C štandard PEFC ST 2002:2013 Chain of custody of forest based products - requirements bol predmetom globálnej revízie s cieľom zosúladiť postupy náležitej starostlivosti PEFC s požiadavkami nariadenia EÚ 995/2010 o dreve, ktoré vstúpilo do platnosti 3.3.2013. Medzinárodný štandard je platný pre všetkých užívateľov schémy PEFC  a jeho slovenská verzia má označenie TD SFCS 1004:2013 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky.

Viac informácií