13. valné zhromaždenie PEFC Slovensko - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

13. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

May 07 2013

Dňa 21.3.2013 sa v Banskej Bystrici konalo valné zhromaždenie PEFC Slovensko.

V rámci správy o činnosti združenia za rok 2012, predseda PEFC Slovensko František Štulajter informoval o aktivitách združenia počas predchádzajúceho roku, členskej základni, priebehu a stave certifikačného procesu v SR, stave mimoriadnej revízie dokumentácie SFCS a predstavil plán činností na rok 2013.

Členovia združenia boli oboznámení o medzinárodných aktivitách Rady PEFC a aktuálnych informáciach z valného zhromaždenia rady PEFC.

Valné zhromaždenie PEFC Slovensko schválilo výročnú správu o činnosti združenia, správu o hospodárení, správu dozornej rady a zásady hospodárenia na rok 2013.

Rade združenia uložilo naďalej viesť diskusiu so stranami zainteresovanými na zodpovednom využívaní prírodných lesných zdrojov, poskytovať súčinnosť pri implementácií nariadenia EÚ 995/2010 o dreve, iniciovať prijatie verejných politík nákupu dreva, podieľať sa na spoluorganizovaní tematickej medzisektorovej konferencie, ako i poskytovať konzltácie a odbornú pomoc žiadateľom o PEFC certifikáciu.

K 31.12.2012 bolo na Slovensku PEFC certifikovaných viac ako 1,2 mil. ha lesov a 44 spracovateľských a obchodných spoločností bolo držiteľom PEFC certifikátu spotrebiteľského reťazca.