PEFC Slovensko schválilo novú dokumentáciu SFCS - Národné novinky

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

PEFC Slovensko schválilo novú dokumentáciu SFCS

Jan 24 2013
PEFC Slovensko prevzalo za súčasť svojej technickej dokumentácie medzinárodný dokument PEFC ST 2003:2012 Requirements for certification bodies operating certification against the PEFC international chain of custody standard. Medzinárodný štandard je spoločným dokumentom IAF (Medzinárodného akreditačného fóra) Rady PEFC a definuje jednotné globálne požiadavky na certifikačné orgány, ktoré vykonávajú certifkáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC ST 2002:2010 Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - požiadavky  (Chain of custody of forest based products - requirements).

Nový dokument je od 22.1.2013 súčasťou dokumentácie Slovenského systému certifkácie lesov ako TD SFCS 1006:2013 Požiadavky na certifikačné orgány vykovávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec a ruší doteraz platný dokument TD SFCS 1006:2009 Požiadavky na vykonávanie certifikácie a na akreditáciu certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu spotrebiteľského reťazca lesných produktov.

PEFC Slovensko zároveň v rámci mimoriadnej revízie dokumentov vyžadovanej Radou PEFC revidovalo požiadavky na tvorbu a revíziu dokumentácie SFCS. Nový interný normatívny dokument ND SFCS 002 Tvorba a revízia dokumentov Slovenského systému certifikácie lesov je výsledkom interných konzultácií členov PEFC Slovensko a spĺňa dodatočné požiadavky medzinárodnej Rady PEFC.