3. apríla 2019

CHRÁNENÉ ÚZEMIA (video)

Na lesnom pôdnom fonde sa nachádza väčšina chránených území SR, v ktorých úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny vykonávajú inštitúcie Štátnej ochrany prírody. Celková výmera národnej sústavy chránených území v Slovenskej republike je 1 147 059 ha, z čoho v najprísnejšom bez zásahovom 5. stupni je 93 613 ha. Zaberajú 23,4 % územia Slovenska. Ich lesnatosť činí až 72,6 %, z čoho vyplýva veľká dôležitosť lesných ekosystémov v týchto územiach, no zároveň aj obmedzenie hospodárenia v lesoch predmetných chránených území. Žije v nich 682 európsky významných druhov vyšších rastlín, 57 druhov cicavcov, 314 druhov vtákov, 12 druhov plazov a 18 druhov obojživelníkov.  


Prihláste sa na

odber newsletteru