18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko
30. marca 2017

18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko

Dňa 30.3.2017 sa v Banskej Bystrici konalo 18. valné zhromaždenie PEFC Slovensko, na ktorom sa zúčastnilo 17 riadnych členov združenia, zástupcovia partnerov a prizvaní hostia.

Predseda PEFC Slovensko Ing. František Štulajter, CSc. privítal prítomných a v správe o činnosti združenia za rok 2016 podrobne informoval o medzinárodných aktivitách Rady PEFC - týždni certifikácie lesov 2016 a valnom zhromaždení medzinárodnej Rady PEFC, ktoré sa konano v novembri 2016 v Indonézii. V správe sa ďalej venoval členskej základni a personálnemu zabezpečenie združenia, vývoju certifikačného procesu v SR, činnosti sekretariátu, rokovaniam Rady PEFC Slovensko a propagačným aktivitám zameraných na podporu a budovanie značky.

Celková výmera PEFC certifikovaných lesov je stabilizovaná a dosiahla hodnotu 1 245 921 ha (61,84% z výmery lesov SR). Certifikované lesy má 118 (147) obhospodarovateľov, ktorým bolo vydaných 264 osvedčení o účasti na certifikácii lesov. V roku 2016 úspešne absolvovalo audity spotrebiteľského reťazca lesných produktov 10 spracovateľov alebo obchodníkov s drevom. Počet platných C-o-C certifikátov sa zvýšil na 74, počet certifikovaných firiem v rámci C-o-C je 86. 112 držiteľov certifikátov používa logo PEFC.VZ 2017 2

Dôležitým bodom rokovania boli voľby do orgánov združenia na nasledujúce 3 roky. Valné zhromaždenie odsúhlasilo zvýšenie počtu členov Rady PEFC Slovensko zo súčasných 7 na 10 a zvolilo za predsedu združenia na nasledujúce obdobie Ing. Františka Štulajtera, CSc. a za podpredsedov združenia zástupcu komory vlastníkov lesov Ing. Jozefa Bystrianskeho, zástupcu komory spracovateľov dreva Ing. Martina Súnoka a zástupcu komory ostatných záujmových skupín doc. Dr. Ing. Jaroslava Šálku.

Členovia PEFC Slovensko schválili ročné záverečné vyúčtovanie za rok 2016, správu dozornej rady, plán činnosti na nasledujúce obdobie a zásady hospodárenia PEFC Slovensko na rok 2017 a členov Rady riaditeľov medzinárodnej rady PEFC v Ženeve.

V diskusií zástupcovia členov vyjadrili potrebu zintenzívniť a vzájomne prepojiť propagačné aktivity jednotlivých členov združenia a spoločne postupovať pri budovaní platformy podporujúcej využívanie dreva z domácich a trvalo udržateľných zdrojov.

VZ 2017 3

 

 

VZ 2017 4

Prihláste sa na

odber newsletteru