Úloha certifikácie lesov - Úloha certifikácie lesov

Podporuje trvalo udržateľné obospodarovanie lesov
PEFC Slovensko

skflag Slovenská republika | Medzinárodná Rada PEFC

Úloha certifikácie lesov

 I napriek tomu, že certifikované produkty nedostávajú automaticky „zelenú“, pretože Európska komisia nemôže formálne uznať žiadne neregulatórne nástroje, nariadenie EUTR uznáva pridanú hodnotu certifikácie ako potenciálneho nástroja na hodnotenie a zmierňovanie rizika:

S cieľom uznať osvedčené postupy v odvetví lesného hospodárstva sa pri postupe hodnotenia rizika môže využívať certifikácia alebo iné systémy overenia treťou stranou, ktoré sa vzťahujú na súlad s uplatniteľnými právnymi predpismi.

 

Európska komisia odporúča, aby spoločnosti pri posudzovaní rizík brali okrem iného do úvahy to, či sú produkty certifikované certifikačnými systémami ako je PEFC. V praxi Komisia vysvetľuje, že spoločnosti “môžu považovať produkty so spoľahlivou certifikáciou za produkty, pri ktorých existuje zanedbateľné riziko, že sú nelegálne, t.j. sú spôsobilé na uvedenie na trh bez prijímania dodatočných opatrení na zmierňovanie rizika za predpokladu, že ostatné získané informácie a odpovede na otázky týkajúce sa posúdenia rizika nie sú v rozpore s takýmto záverom.”

 

Čo je spoľahlivá certifikácia treťou stranou?

 Usmerňovací dokument obsahuje štyri otázky, ktoré môžu spoločnosti použiť pre zhodnotenie spoľahlivosti nezávislých certifikačných systémov ako je PEFC.

1. Sú splnené všetky požiadavky stanovené článkom 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 607/2012?

Áno. PEFC spĺňa požiadavky EUTR na certifikačné systémy treťou stranou:

  • Systém požiadaviek PEFC je verejne dostupný a vyžaduje súlad so všetkými príslušnými požiadavkami uplatniteľnej legislatívy.
  • PEFC vyžaduje, aby certifikačné orgány vykonávali ročné kontroly, vrátane kontrol na mieste, s cieľom overiť súlad s požiadavkami na certifikáciu vrátane požiadaviek uplatniteľnej legislatívy.
  • PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca, ktorá je overovaná certifikačnými orgánmi, sleduje pôvod dreva a lesných produktov v celom dodávateľskom reťazci. Všetko drevo musí byť vyťažené v súlade s uplatniteľnou legislatívou, pochádzať buď s lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom, PEFC certifikovaných lesov alebo z lesov, v ktorých sa činnosti hospodárenia nepovažujú za kontroverzné a sú v súlade s uplatniteľnou legislatívou.
  • PEFC systém náležitej starostlivosti, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou certifikácie spotrebiteľského reťazca, poskytuje kontrolné mechanizmy zabezpečujúce, že riziko dreva z kontroverzných zdrojov (vrátane nelegálnej ťažby), ktoré vstupuje do dodávateľského reťazca je minimalizované.

2. Je certifikácia a systémy overenia treťou stranou v súlade s medzinárodnými či európskymi normami (napr. príslušnými usmerneniami ISO a kódmi ISEAL)?

Áno. PEFC certifikácia je v súlade s príslušnými návodmi ISO. Okrem iného, PEFC vyžaduje, aby boli certifikačné orgány, audítori a postupy na certifikáciu a akreditáciu v súlade s príslušnými normami a návodmi ISO. Naviac, PEFC je oficiálne prepojený s ISO, Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Európskou spoluprácou pre akreditáciu.

3. Existujú opodstatnené správy o možných nedostatkoch alebo problémoch systému overenia treťou stranou v konkrétnych krajinách, z ktorých sa dováža drevo alebo výrobky z dreva?

PEFC štandard spotrebiteľského reťazca z roku 2013 zvažuje existenciu opodstatnených pripomienok a sťažností ako súčasť PEFC systému náležitej starostlivosti. Táto otázka musí byť takisto zodpovedaná vo vzťahu ku krajinám, z ktorých je drevo výrobky z dreva dovezené, hlavne vo vzťahu ku krajine ťažby.

4. Sú tretie strany vykonávajúce kontroly a overenia stanovené v článku 4 písm. b), c) a d) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 607/2012 nezávislé akreditované organizácie?

Áno. V súlade s uplatniteľnými požiadavkami ISO. PEFC certifikácia je overovaná tretími stranami, ktoré sú akreditované nezávislými národnými akreditačnými orgánmi. Akreditačné orgány musia byť členovia Medzinárodného akreditačného fóra (IAF).